Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  Dowóz uczniów i ich opiekunów zamieszkałych na terenie gminy Suwałki do szkół w formie zakupu biletów miesięcznych

Dowóz uczniów i ich opiekunów zamieszkałych na terenie gminy Suwałki do szkół w formie zakupu biletów miesięcznych

Suwałki, 2015-08-11

 

OW.4.251.5.2015

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.gmina.suwalki.pl


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: Dowóz uczniów i ich opiekunów zamieszkałych na terenie gminy Suwałki do szkół w formie zakupu biletów miesięcznych
Numer ogłoszenia: 205546 - 2015; data zamieszczenia: 11.08.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego


zawarcia umowy ramowej


ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Suwałkach, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 87 5659300, faks 87 5659369.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów i ich opiekunów zamieszkałych na terenie gminy Suwałki do szkół w formie zakupu biletów miesięcznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dowiezienie i odwiezienie uczniów i ich opiekunów zamieszkałych na terenie gminy Suwałki do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub innej formy wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów poprzez sukcesywną dostawę-sprzedaż biletów miesięcznych w okresie od dnia podpisania umowy do 7 grudnia 2015 r. wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozu. Przedmiot zamówienia dzieli się na poszczególne zadania: 1) ZADANIE NR 1 Przedmiotem zamówienia jest dowiezienie
 i odwiezienie uczniów i ich opiekunów zamieszkałych na terenie gminy Suwałki do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub innej formy wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów poprzez sukcesywną dostawę-sprzedaż biletów miesięcznych w okresie od dnia podpisania umowy do 7 grudnia 2015 r. wraz
 z zapewnieniem opieki podczas przewozu, zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie umowy. Zadanie obejmuje dowóz (D) i odwiezienie (O) uczniów szkół i ich rodziców na następujących trasach: 1. Biała Woda (na trasie Jeleniewo) - Suwałki Reja (D) Suwałki Reja - Biała Woda (na trasie Jeleniewo) (O) 2 uczniów* 2. Bród Stary - Suwałki Dworzec (D) Suwałki Dworzec - Bród Stary (O) 1 uczeń* 3. Bród Stary - Suwałki Szpitalna (D) Suwałki Szpitalna - Bród Stary (O) 12 uczniów* 4. Burdeniszki - Stary Folwark (D) Stary Folwark - Burdeniszki (O) 19 uczniów* i 1 opiekun* 5. Czarnakowizna - Suwałki Dworzec (D) Suwałki Dworzec - Czarnakowizna (O) 2 uczniów* 6. Czerwony Folwark - Stary Folwark (D) Stary Folwark - Czerwony Folwark (O) 3 uczniów i 1 opiekun* 7. Korkliny 1 - Suwałki Mickiewicza (D) Suwałki Mickiewicza - Korkliny 1 (O) 1 uczeń* 8. Korkliny 1 - Suwałki Dworzec (D) Suwałki Dworzec - Korkliny 1 (O) 3 uczeń* 9. Korobiec - Suwałki Dworzec (D) Suwałki Dworzec - Korobiec (O) 1 uczeń* 10. Korobiec - Suwałki Mickiewicza (D) Suwałki Mickiewicza - Korobiec (O) 7 uczniów* 11. Korobiec 1 - Suwałki Mickiewicza (D) Suwałki Mickiewicza - Korobiec 1 (O) 2 uczniów* 12. Kuków- Folwark - Suwałki Dworzec (D) Suwałki Dworzec - Kuków-Folwark (O) 3 uczniów* i 1 opiekun* 13. Kuków -Folwark - Suwałki Mickiewicza (D) Suwałki Mickiewicza - Kuków-Folwark (O) 8 uczniów* 14. Lipniak - Kaletnik (D) Kaletnik - Lipniak (O) 2 uczniów* 15. Mały Bród - Suwałki Dworzec (D) Suwałki Dworzec - Mały Bród (O) 1 uczeń* 16. Mały Bród - Suwałki Mickiewicza (D) Suwałki Mickiewicza - Mały Bród (O) 1 uczeń* i 1 opiekun* 17. Nowa Wieś - Kaletnik (D) Kaletnik - Nowa Wieś (O) 1 uczeń* 18. Osowa - Suwałki Dworzec (D) Suwałki Dworzec - Osowa (O) 2 uczniów i 1 opiekun* 19. Osowa - Suwałki Mickiewicza (D) Suwałki Mickiewicza - Osowa (O) 4 uczniów* i 1 opiekun* 20. Płociczno PKP - Płociczno-Tartak (D) Płociczno-Tartak - Płociczno PKP (O) 1 uczeń* 21. Piertanie - Stary Folwark (D) Stary Folwark - Piertanie (O) 10 uczniów* 22. Potasznia - Suwałki Szpitalna (D) Suwałki Szpitalna - Potasznia (O) 25 uczniów* i 2 opiekun* 23. Taciewo - Suwałki Dworzec (D) Suwałki Dworzec - Taciewo (O) 1 uczeń* 24. Taciewo - Suwałki Dworzec (D) Suwałki Dworzec - Taciewo SK (O) 1 uczeń* 25. Taciewo - Suwałki Mickiewicza (D) Suwałki Mickiewicza - Taciewo (O) 2 uczniów* 26. Turówka - Suwałki Dworzec (D) Suwałki Dworzec - Turówka (O) 4 uczniów* 27. Turówka - Suwałki Mickiewicza (D) Suwałki Mickiewicza - Turówka (O) 4 uczniów* 28. Turówka Stara -Suwałki Dworzec (D) Suwałki Dworzec - Turówka Stara (O) 1 uczeń* 29. Turówka Stara - Suwałki Mickiewicza (D) Suwałki Mickiewicza - Turówka Stara (O) 5 uczniów* + 1 opiekun* 30. Wiatrołuża Pierwsza - Kaletnik (D) Kaletnik - Wiatrołuża Pierwsza (O) 1 uczeń* 31. Zielone Kamedulskie Osiedle - Przebród Szkoła (D) Szkoła Przebród - Zielone Kamedulskie Osiedle (O) 27 uczniów* *orientacyjna liczba uczniów i opiekunów podana na podstawie liczby dowożonych uczniów i opiekunów na poszczególnych trasach w okresie od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku
i przewidywanych w tym zakresie zmianach. Liczba uczniów i opiekunów na poszczególnych trasach może ulec zmianie i zostanie zaktualizowana przy każdym zamówieniu na rok szkolny 2015/2016. SK oznacza skrzyżowanie. Zamawiający przed rozpoczęciem wykonywania zadań (w danym miesiącu) dostarczy Wykonawcy imienną listę uczniów i ich opiekunów, godziny odjazdów i wyjazdów wraz z wykazem tras, na które Wykonawca dostarczy bilety miesięczne. W okresach zimowych pojazdy dowożące dzieci muszą być ogrzewane. W przypadku awarii wyznaczonego autobusu Wykonawca zapewni pojazd zastępczy spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. Pod pojęciem opieka rozumie się zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania i przejazdu uczniów, która jest niezbędna przy tego rodzaju przewozach. Usługa transportowa świadczona będzie przez Wykonawcę w dni powszednie z wyjątkiem sobót, świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych, określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432 ze zm.). 2) ZADANIE NR 2 Przedmiotem zamówienia jest dowiezienie i odwiezienie uczniów i ich opiekunów zamieszkałych na terenie gminy Suwałki do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub innej formy wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów poprzez sukcesywną dostawę-sprzedaż biletów miesięcznych w okresie od dnia podpisania umowy do 7 grudnia 2015 r. wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozu, zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie umowy. Zadanie obejmuje dowóz (D) i odwiezienie (O) uczniów szkół i ich rodziców na następujących trasach: 1. Biała Woda (na trasie Krzywólka) - Suwałki (D) Suwałki - Biała Woda (na trasie Krzywólka) (O) 17 uczniów* i 1 opiekun* 2. Buczka - Suwałki (D) Suwałki - Buczka (O) 9 uczniów* 3. Jasionowo - Suwałki (D) Suwałki - Jasionowo (O) 9 uczniów* 4. Krzywe - Suwałki (D) Suwałki - Krzywe (O) 36 uczniów* i 1 opiekun* 5. Lipniak - Nowa Wieś (D) Nowa Wieś -Lipniak (O) 5 uczniów* i 1 opiekun* 6. Lipniak - Suwałki (D) Suwałki - Lipniak (O)
2 uczniów* 7. Mała Huta - Suwałki (D) Suwałki - Mała Huta (O) 45 uczniów* i 2 opiekunów* 8. Nowa Wieś - Suwałki (D) Suwałki - Nowa Wieś (O) 12 uczniów* 9. Okuniowiec - Nowa Wieś (D) Nowa Wieś - Okuniowiec (O) 3 uczniów* i 1 opiekun* 10. Okuniowiec - Suwałki (D) Suwałki - Okuniowiec (O) 4 uczniów* 11. Okuniowiec I - Suwałki (D) Suwałki - Okuniowiec I (O) 1 uczeń* 12. Płociczno-Osiedle - Suwałki (D) Suwałki - Płociczno-Osiedle (O) 1 uczeń* 13. Płociczno-Tartak - Suwałki (D) Suwałki - Płociczno-Tartak (O) 1 uczeń* 14. Poddubówek - Suwałki (D) Suwałki - Poddubówek (O) 8 uczniów* 15. Sobolewo - Płociczno-Tartak (D) Płociczno-Tartak - Sobolewo (O) 23 uczniów* 16. Zielone Królewskie - Suwałki (D) Suwałki - Zielone Królewskie (O) 1 uczeń* *orientacyjna liczba uczniów i opiekunów podana na podstawie liczby dowożonych uczniów i opiekunów na poszczególnych trasach w okresie od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku
i przewidywanych w tym zakresie zmianach. Liczba uczniów i opiekunów na poszczególnych trasach może ulec zmianie i zostanie zaktualizowana przy każdym zamówieniu na rok szkolny 2015/2016. Zamawiający przed rozpoczęciem wykonywania zadań (w danym miesiącu) dostarczy Wykonawcy imienną listę uczniów i ich opiekunów wraz z wykazem tras, na które Wykonawca dostarczy bilety miesięczne. W okresach zimowych pojazdy dowożące dzieci muszą być ogrzewane. W przypadku awarii wyznaczonego autobusu Wykonawca zapewni pojazd zastępczy spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. Pod pojęciem opieka rozumie się zapewnienie warunków bezpieczeństwa
i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania i przejazdu uczniów, która jest niezbędna przy tego rodzaju przewozach. Usługa transportowa świadczona będzie przez Wykonawcę w dni powszednie z wyjątkiem sobót, świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych, określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432 ze zm.)..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. do 10 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje pobierania wadium. Wadium nie pobiera się.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania drogowego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 96
 • 2 - Termin płatności - 4

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający zleca, a wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia zgodnym z niniejszą SIWZ. 2. Projekty umów stanowią załącznik do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Umowa zostanie aneksowana
w przypadku zwiększenia się/zmniejszenia liczby dowożonych i odwożonych uczniów i ich opiekunów wynikających z naturalnych ruchów w trakcie trwania umowy. Zmiana umowy następuje na warunkach określonych w przetargu i na podstawie cen wystawionych biletów miesięcznych na poszczególnych trasach. 4. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę mogą ulec zmianie tylko w uzasadnionych przypadkach, nie więcej niż o wskaźniki prognozowane na dany rok tj. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem na rok 2015. 5. W przypadku dowożenia mniejszej ilości uczniów niż wynika to
 z zawartej umowy, Zamawiający będzie ponosił wydatki wg faktycznie wykonanego zamówienia na podstawie wystawionych faktur, których weryfikacja nastąpi w oparciu o listy dowożonych uczniów.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina.suwalki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Suwałkach ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.08.2015 godzina 08:00, miejsce: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Suwałkach ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
 w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

 

                                                                                   Dorota Wysocka - Starszy inspektor


© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU