Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki do szkół i ośrodków położonych na terenie Gminy Suwałki i Miasta Suwałk

Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki do szkół i ośrodków położonych na terenie Gminy Suwałki i Miasta Suwałk

Suwałki, 11.08.2015

 

OW.4.251.6.2015

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.gmina.suwalki.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki do szkół i ośrodków położonych na terenie Gminy Suwałki i Miasta Suwałk

Numer ogłoszenia: 204962 - 2015; data zamieszczenia w BZP : 11.08.2015
usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego


zawarcia umowy ramowej


ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
 w Suwałkach , ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 87 5659300, faks 87 5659369.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki do szkół i ośrodków położonych na terenie Gminy Suwałki i Miasta Suwałk.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dowiezienie i odwiezienie uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki wraz z zapewnieniem opieki przewożonym uczniom w trakcie przejazdu, wsiadania i wysiadania, do szkół i ośrodków znajdujących się na terenie Gminy Suwałki i Miasta Suwałk w okresie od 1 września 2015 r. do 24 czerwca 2016 r. Przedmiot zamówienia obejmuje systematyczne dowożenie wskazanych przez Zamawiającego dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki na trasie dom - szkoła/ośrodek - dom zgodnie z organizacją roku szkolnego
w danej szkole/ośrodku oraz planem zajęć dzieci, które umożliwiają dzieciom realizację obowiązku szkolnego w okresie nauki szkolnej tj. od 1 września 2015 r. do 24 czerwca 2016 r. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do i ze szkół i ośrodków na trasie: 2. Okuniowiec 21, 16-402 Suwałki (teren Gminy Suwałki) - Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach, ul. Szpitalna 66, 16-400 Suwałki ( teren Miasta Suwałk) - 7,40 km w jedną stronę - 1 dziecko niepełnosprawne 3. Gawrych Ruda 90 A, 16-402 Suwałki (teren Gminy Suwałki) - Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Brodzie Nowym, Bród Nowy 15, 16-402 Suwałki (teren Gminy Suwałki) - 16,80 km w jedną stronę - 1 dziecko niepełnosprawne transport w pozycji leżącej. Łączna długość dzienna trasy 48,40 km. Dowozy następować będą zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca ma obowiązek ustalić szczegółowe godziny kursów z rodzicami/opiekunami dzieci niepełnosprawnych oraz placówkami na podstawie planu zajęć w szkołach i ośrodkach. Przewóz świadczony będzie zgodnie z planem zajęć poszczególnych dzieci, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, dni świątecznych zgodnie z organizacją roku szkolnego w danej szkole/ośrodku, w przypadku odpracowywania zajęć w innym dnu, wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci, zgodnie z ustalonym rozkładem, w związku z tym ilość dni w poszczególnych miesiącach może ulec zmianie. Wykonawca w terminie do dnia 10 września 2015 r. przekaże Zamawiającemu szczegółowy rozkład dowozów dzieci. Usługi objęte niniejszym zamówieniem mają być świadczone środkami transportu przystosowanymi do przewozu dzieci niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich, spełniających wymogi bezpieczeństwa i Kodeksu drogowego oraz wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. W przypadku zmiany przez dziecko niepełnosprawne szkoły/ośrodka w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do przewozu tego dziecka do nowej placówki z uwzględnieniem zmiany podanej trasy.
W okresach zimowych pojazdy dowożące dzieci muszą być ogrzewane. W przypadku awarii wyznaczonego pojazdu Wykonawca podstawi pojazd zastępczy spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. Pod pojęciem dowożenie rozumie się: dowożenie uczniów z domów (miejsca zamieszkania) do szkół/ośrodków i odwożenie uczniów ze szkół/ośrodków do domów (miejsca zamieszkania). Pod pojęciem opieka rozumie się odebranie dziecka z domu i odwiezienie dziecka do domu, pomoc w wsiadaniu i wysiadaniu
z pojazdu, doprowadzenie dziecka na zajęcia w szkole/placówce oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania i przejazdu dzieci. Wykonawca ma obowiązek zapewnić ubezpieczenie dla wszystkich przewożonych dzieci, a Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu w wyniku, których nastąpi uszkodzenie ciała lub śmierć czy szkoda materialna spowodowana działalnością Wykonawcy. Zamawiający ma prawo do rutynowej kontroli osób oraz pojazdów realizujących zamówienie, a także zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia
w każdej chwili kontroli stanu technicznego pojazdu oraz stanu trzeźwości kierowcy przez odpowiednio powołane do tego celu służy (Policja, Inspekcja Transportu Drogowego). Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa
  w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. do 10 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Rozpoczęcie: 01.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje pobierania wadium. Wadium nie pobiera się.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania drogowego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie doprecyzowuje tego warunku.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie doprecyzowuje tego warunku.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie doprecyzowuje tego warunku.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie doprecyzowuje tego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena – 98 pkt.,
 • 2 - Termin płatności – 2 pkt.

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający zleca, a wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia zgodnym z niniejszą SIWZ. 2. Projekty umów stanowią załącznik do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Umowa zostanie aneksowana
w przypadku zwiększenia się/zmniejszenia liczby dowożonych 4. Umowa zostanie aneksowana w przypadku zmiany liczby dzieci lub zmiany trasy wynikającej ze zmiany rozkładu zajęć, miejsca nauki lub zamieszkania dziecka niepełnosprawnego. Zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia Wykonawcy, która będzie stanowić iloczyn stawki na 1 km przewozu
i liczbę przejechanych kilometrów w okresie rozliczeniowym. 5. W przypadku dowożenia mniejszej ilości uczniów niż wynika to z zawartej umowy, zamawiający będzie ponosił wydatki wg faktycznie wykonanego zamówienia na podstawie wystawionych faktur, których weryfikacja nastąpi w oparciu o wykaz zrealizowanych kilometrów, który stanowi załącznik do projektu umowy. 6. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.gmina.suwalki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Suwałkach ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.08.2015 godzina 08:00, miejsce: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Suwałkach ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

 

 

                                                                  Dorota Wysocka

                                                                  Starszy Inspektor


© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU