Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  FN.271.2.2014 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).

FN.271.2.2014 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).

Suwałki, dnia 08 października 2014 roku

FN.271.2.2014

 

Numer ogłoszenia: 212115 - 2014; data zamieszczenia: 08.10.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 211831 - 2014 data 07.10.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Suwałki, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5662136, fax. 087 5662136.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II pkt 1.4.
  • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego na kwotę 1 500 000,00 złotych (jeden milion pięćset tysięcy złotych) w celu sfinansowania planowanego deficytu Gminy Suwałki. 1) Kredyt powinien być postawiony do dyspozycji zamawiającego w jednej transzy na dzień 31 października 2014 r. w kwocie 1 500 000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych), 2) Okres karencji przy spłacie kredytu do 19 września 2015 r. 3) Spłata kredytu w dziesięciu transzach i w terminach: 150 000,00 zł-20.09.2015, 150 000,00 zł-20.09.2016,150 000,00 zł-20.09.2017,150 000,00 zł-20.09.2018, 150 000,00 zł-20.09.2019,150 000,00 zł-20.09.2020,150 000,00 zł-20.09.2021, 150 000,00 zł-20.09.2022,150 000,00 zł- 20.09.2023,150 000,00 zł-20.09.2024. 4)Prowizja Wykonawcy nie może być wyższa niż 0,5 %. 5)Prowizja Wykonawcy naliczana będzie proporcjonalnie od faktycznej transzy uruchomionego kredytu. 6)Marża Wykonawcy jest stała w okresie umowy. 7)Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych prowizji i opłat związanych z realizacją umowy o udzielenie kredytu. 8)Wykonawca nie będzie pobierał odsetek i innych opłat od niewykorzystanej części kredytu. Bazowa stopa oprocentowania oparta będzie na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę wykonawcy. 9) Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku. Stawkę referencyjną stanowi stawka WIBOR 3M ustalana dla pierwszego okresu obrachunkowego według notowań na 2 dni robocze poprzedzające dzień całkowitej lub częściowej wypłaty kredytu, a dla kolejnych okresów obrachunkowych na dwa dni robocze poprzedzające rozpoczęcie danego okresu obrachunkowego. W przypadku braku notowań stawki WIBOR dla drugiego dnia roboczego, do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR. W każdym okresie obrachunkowym wchodzącym w skład umownego okresu kredytowania stopa oprocentowania kredytu jest stała. 10) Spłata odsetek w okresach kwartalnych, do 15-tego dnia po zakończeniu kwartału, przy czym pierwsza płatność odsetek po wypłacie transzy kredytu tj. do 15 października 2014 r. oraz po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o naliczeniu odsetek w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania. 11)Zabezpieczenie spłaty kredytu - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Weksel zostanie podpisany przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy Suwałki tj. Wójta Gminy Suwałki, na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. 12)Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania kredytu, a także do wykorzystania w niższej od określonej w umowie kredytowej kwoty kredytu bez kosztów obciążających Zamawiającego...
  • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego na kwotę 1 500 000,00 złotych (jeden milion pięćset tysięcy złotych) w celu sfinansowania planowanego deficytu Gminy Suwałki. 1) Kredyt powinien być postawiony do dyspozycji zamawiającego w jednej transzy na dzień 31 października 2014 r. w kwocie 1 500 000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych), 2) Okres karencji przy spłacie kredytu do 19 września 2015 r. 3) Spłata kredytu w dziesięciu transzach i w terminach: 150 000,00 zł-20.09.2015, 150 000,00 zł-20.09.2016,150 000,00 zł-20.09.2017,150 000,00 zł-20.09.2018, 150 000,00 zł-20.09.2019,150 000,00 zł-20.09.2020,150 000,00 zł-20.09.2021, 150 000,00 zł-20.09.2022,150 000,00 zł- 20.09.2023,150 000,00 zł-20.09.2024. 4)Prowizja Wykonawcy nie może być wyższa niż 0,5 %. 5)Prowizja Wykonawcy naliczana będzie proporcjonalnie od faktycznej transzy uruchomionego kredytu. 6)Marża Wykonawcy jest stała w okresie umowy. 7)Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych prowizji i opłat związanych z realizacją umowy o udzielenie kredytu. 8)Wykonawca nie będzie pobierał odsetek i innych opłat od niewykorzystanej części kredytu. Bazowa stopa oprocentowania oparta będzie na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę wykonawcy. 9) Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku. Stawkę referencyjną stanowi stawka WIBOR 3M ustalana dla pierwszego okresu obrachunkowego według notowań na 2 dni robocze poprzedzające dzień całkowitej lub częściowej wypłaty kredytu, a dla kolejnych okresów obrachunkowych na dwa dni robocze poprzedzające rozpoczęcie danego okresu obrachunkowego. W przypadku braku notowań stawki WIBOR dla drugiego dnia roboczego, do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR. W każdym okresie obrachunkowym wchodzącym w skład umownego okresu kredytowania stopa oprocentowania kredytu jest stała. 10) Spłata odsetek w okresach kwartalnych, do 15-tego dnia po zakończeniu kwartału, przy czym pierwsza płatność odsetek po wypłacie transzy kredytu tj. do 15 stycznia 2015 r. oraz po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o naliczeniu odsetek w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania. 11)Zabezpieczenie spłaty kredytu - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Weksel zostanie podpisany przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy Suwałki tj. Wójta Gminy Suwałki, na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. 12)Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania kredytu, a także do wykorzystania w niższej od określonej w umowie kredytowej kwoty kredytu bez kosztów obciążających Zamawiającego...

 


© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU