Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  Fn.271.2.2014 - Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).

Fn.271.2.2014 - Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).

Suwałki, dnia 07 października 2014 roku

Fn.271.2.2014

OGŁOSZENIE

 

Suwałki: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) .
Numer ogłoszenia: 211831 - 2014; data zamieszczenia: 07.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suwałki , ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5662136, faks 087 5662136.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.suwalki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) ..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego na kwotę 1 500 000,00 złotych (jeden milion pięćset tysięcy złotych) w celu sfinansowania planowanego deficytu Gminy Suwałki. 1) Kredyt powinien być postawiony do dyspozycji zamawiającego w jednej transzy na dzień 31 października 2014 r. w kwocie 1 500 000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych), 2) Okres karencji przy spłacie kredytu do 19 września 2015 r. 3) Spłata kredytu w dziesięciu transzach i w terminach: 150 000,00 zł-20.09.2015, 150 000,00 zł-20.09.2016,150 000,00 zł-20.09.2017,150 000,00 zł-20.09.2018, 150 000,00 zł-20.09.2019,150 000,00 zł-20.09.2020,150 000,00 zł-20.09.2021, 150 000,00 zł-20.09.2022,150 000,00 zł- 20.09.2023,150 000,00 zł-20.09.2024. 4)Prowizja Wykonawcy nie może być wyższa niż 0,5 %. 5)Prowizja Wykonawcy naliczana będzie proporcjonalnie od faktycznej transzy uruchomionego kredytu. 6)Marża Wykonawcy jest stała w okresie umowy. 7)Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych prowizji i opłat związanych z realizacją umowy o udzielenie kredytu. 8)Wykonawca nie będzie pobierał odsetek i innych opłat od niewykorzystanej części kredytu. Bazowa stopa oprocentowania oparta będzie na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę wykonawcy. 9) Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku. Stawkę referencyjną stanowi stawka WIBOR 3M ustalana dla pierwszego okresu obrachunkowego według notowań na 2 dni robocze poprzedzające dzień całkowitej lub częściowej wypłaty kredytu, a dla kolejnych okresów obrachunkowych na dwa dni robocze poprzedzające rozpoczęcie danego okresu obrachunkowego. W przypadku braku notowań stawki WIBOR dla drugiego dnia roboczego, do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR. W każdym okresie obrachunkowym wchodzącym w skład umownego okresu kredytowania stopa oprocentowania kredytu jest stała. 10) Spłata odsetek w okresach kwartalnych, do 15-tego dnia po zakończeniu kwartału, przy czym pierwsza płatność odsetek po wypłacie transzy kredytu tj. do 15 października 2014 r. oraz po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o naliczeniu odsetek w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania. 11)Zabezpieczenie spłaty kredytu - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Weksel zostanie podpisany przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy Suwałki tj. Wójta Gminy Suwałki, na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. 12)Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania kredytu, a także do wykorzystania w niższej od określonej w umowie kredytowej kwoty kredytu bez kosztów obciążających Zamawiającego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2. Zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie RP wydane przez organ do tego uprawniony.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina.suwalki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki w pokoju 132.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.10.2014 godzina 10:00, miejsce: ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, w sekretariacie Urzędu Gminy Suwałki w pokoju nr 7.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU