Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 237
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu

GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 

16-400 Suwałki, ul. Świerkowa 45,

KIEROWNIK OŚRODKA:
Beata Skrocka

TELEFON: 087 569 61 34 wew. 47, 48, 49
FAX: 087 566 21 36, 566 35 69 wew.50

Godziny urzędowania Ośrodka:
poniedziałek-piątek: 7.15 - 15.15
Korespondencję do GOPS można kierować na adres poczty elektronicznej:
e-mail: gops_suwalki@pro.onet.pl

 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa , mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Pomoc społeczna polega w szczególności na:
-przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń
-pracy socjalnej
-prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej
-analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej
- realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych
- rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb
Prawo do świadczeń pomocy społecznej , jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej , przysługuje
-osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającym pozwolenie na osiedlenie się , zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczpospolitej Polskiej .
- obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego , przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej , którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.
Świadczenia pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
Pomoc społeczna może być również udzielana z urzędu.
Osoby i rodziny ubiegające się o świadczenia pomocy społecznej powinny jednocześnie spełniać dwa kryteria:

KRYTERIUM DOCHODOWE - określone w przepisach jako dochód na osobę lub osobę w rodzinie, obliczane dla każdego gospodarstwa, uzależnione od ilości osób w rodzinie. Jeżeli osoba lub rodzina nie posiada obliczonego dochodu, pomocy udziela się z powodu ubóstwa.
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje :
- osobie samotnie gospodarującej , której dochód nie przekracza kwoty 461 zł
- osobie w rodzinie , w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316 zł

KRYTERIUM DYSFUNKCJI - okoliczności, z powodu których udziela się pomocy społecznej (wystarczy wystąpienie co najmniej jednej z wymienionych okoliczności):
- sieroctwa
- bezdomności
- bezrobocia
- niepełnosprawności
- długotrwałej lub ciężkiej choroby
- przemocy w rodzinie
-potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
- bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
- braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo- wychowawcze
- trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
- alkoholizmu lub narkomanii
- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
- klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Rodzaj i rozmiar świadczenia są odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.
Pomoc socjalna
Do pracowników socjalnych można się zwracać, aby:
- uzyskać pomoc materialną dla osób i rodzin, zgodnie z obowiązującymi kryteriami określonymi ustawą o pomocy społecznej,
- uzyskać pomoc materialną dla osób, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej, ekologicznej, czy zdarzenia losowego,
- zgłosić konieczność sprawowania usług opiekuńczych dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób,
- uzyskać skierowanie na gorący posiłek dla osób, które nie są w stanie zapewnić tego sobie własnym staraniem,
- wszcząć postępowanie w celu uzyskania miejsca w domu pomocy społecznej,
- uzyskać miejsce w domu dla osób bezdomnych,
- uzyskać pomoc w sytuacjach przemocy w rodzinie poprzez: udzielanie różnego rodzaju wsparcia, informacji prawnych, pomocy w kontaktach z policją, kierowanie do specjalistów zajmujących się pomocą psychologiczną i problemami alkoholowymi,


Pomoc rzeczowa

Realizowana poprzez udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobie tego pozbawionej. Schronienia udziela się w noclegowniach, domach dla bezdomnych i innych miejscach. Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku.
Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić, a przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.


Usługi opiekuńcze

Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem.
Do kompetencji Rady Gminy należy określanie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Osoby, które mają zamiar starać się o przyznanie zasiłków pieniężnych, powinny przedstawić informacje (zaświadczenia) o dochodach swoich lub swojej rodziny. Brany jest pod uwagę dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ

Przyznanie świadczeń następuje w drodze decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
Świadczenia w postaci pracy socjalnej i poradnictwa nie wymagają wydania decyzji.
Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia może być wydana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego (rodzinnego) lub jego aktualizacji, dokonywanej nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny.
Wywiad środowiskowy (rodzinny) przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin
W przypadku gdy osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc, nie wyrażają zgody na zbieranie danych osobowych w zakresie ustalonym przepisami ustawy, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej może wydać decyzję odmawiającą przyznania pomocy. Pracownik socjalny przeprowadzający wywiad rodzinny (środowiskowy) może domagać się od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym. Odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia.
Decyzje w sprawie przyznania pomocy powinny być wydane w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Odwołania od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania.

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

 

1. Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka,
2. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
 • Rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 • Opiekunowi faktycznemu dziecka;
 • Osobie uczącej się.
3. Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w pkt. 2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 zł,
4. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583,00 zł,

Wysokości świadczeń rodzinnych w okresie zasiłkowym
od 01.09.2006 r. do 31.08.2007 r.

1. Wysokość zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zwanej dalej "ustawą o świadczeniach rodzinnych", od dnia 1 września 2006 r. wynosi miesięcznie:

 • 48,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 64,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 68,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.


2. Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych, od dnia
1 września 2006 r. wynosi 80,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.
3. Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych, od dnia
1 września 2006 r. wynosi miesięcznie:

 • 60,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 80,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

4. Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych, od dnia 1 września 2006 r. wynosi 100,00 zł na dziecko.
5. Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych, od dnia 1 września 2006 r. wynosi:

 • 90 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;
 • 50 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimanazjalnej.


6. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych, od dnia 1 września 2006 r. wynosi 153,00 zł miesięcznie.
7. Od dnia 1 września 2006 r. nie ulegają zmianie wysokości pozostałych świadczeń, które wynoszą:

 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka - 1.000.00 zł;
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400.00 zł miesięcznie;
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka;
  a) 170.00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci,
  b) 250,00 zł miesięcznie na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, nie więcej jednak niż 500,00 zł na wszystkie dzieci;
 • świadczenie pielęgnacyjne - 420,00 zł miesięcznie;
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka - 1.000,00 zł na jedno dziecko.

Źródło: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. ( Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z póź. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 130, poz. 903)


Dodatki mieszkaniowe


1. Dodatek przysługuje:

 

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, (dotyczy to zarówno mieszkań będących własnością gminy, czyli lokali komunalnych, będących własnością zakładu pracy - tzw. mieszkań zakładowych, jak i mieszkań w domu prywatnym czynszowym, mieszkań wynajmowanych na wolnym rynku),
 • członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkaniowego,
 • osobom zajmującym lokale mieszkaniowe w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkaniowych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkaniowego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem ( na przykład na skutek umowy użyczenia),
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny
  - Dodatek jest przyznawany od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
  - Pobrany wniosek należy:
  potwierdzić w administracji lub zarządcy budynku z adnotacją o łącznej kwocie wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc z wyszczególnionymi składnikami czynszu.


2. Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy składa wniosek z deklaracją o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego za okres pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku ( bez miesiąca w którym składa się wniosek ) wraz z dokumentami potwierdzającymi dochody członków gospodarstwa domowego. Sprawa kończy się wydaniem decyzji przez osobę uprawnioną przez Wójta.
3. Do wniosku o dodatek mieszkaniowy należy dołączyć:

 • wypełnioną deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego ( za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego),
 • gdy w lokalu brak centralnej ciepłej wody lub centralnego ogrzewania lub gazu przewodowego, należy dostarczyć rachunek za energię elektryczną (rozliczenie zużycia energii elektrycznej),
 • jeżeli wnioskodawcą jest właściciel domu jednorodzinnego jest zobowiązany dołączyć zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego o powierzchni użytkowej i wyposażeniu technicznym domu, a także rachunki za wodę, nieczystości stałe i czynne za miesiąc, w którym składany jest wniosek,
 • wszystkie osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego muszą udokumentować uzyskiwane dochody.

Wzór deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego

Wnioski do pobrania:


© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 566 21 36
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU