Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  IG.271.1.2015.MW - Wykonywanie kompleksowych usług w zakresie bieżącego utrzymania i remontów gminnych oraz lokalnych dróg na terenie gminy Suwałki w 2015 roku

IG.271.1.2015.MW - Wykonywanie kompleksowych usług w zakresie bieżącego utrzymania i remontów gminnych oraz lokalnych dróg na terenie gminy Suwałki w 2015 roku

Suwałki dnia 27.02.2015 r.

  IG.271.1.2015.MW

 

OGŁOSZENIE

Suwałki: Wykonywanie kompleksowych usług w zakresie bieżącego utrzymania i remontów gminnych oraz lokalnych dróg na terenie gminy Suwałki w 2015 roku
Numer ogłoszenia: 27369 - 2015; data zamieszczenia: 27.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suwałki , ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5662136, faks 087 5662136.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.suwalki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie kompleksowych usług w zakresie bieżącego utrzymania i remontów gminnych oraz lokalnych dróg na terenie gminy Suwałki w 2015 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie podzielono na 6 części. W ofercie należy podać cenę łącznie z podatkiem VAT za: a) Zadanie I - Sprzedaż i transport 1 tony żwiru na drogi gminne wraz z rozplantowaniem i wyprofilowaniem równiarką samojezdną dowiezionego materiału w miejscu dowozu - część wschodnia gminy. (Szacowana ilość żwiru wynosi około 15 000 ton) b) Zadanie II - Sprzedaż i transport 1 tony żwiru na drogi gminne wraz z rozplantowaniem i wyprofilowaniem równiarką samojezdną dowiezionego materiału w miejscu dowozu - część zachodnia gminy. (Szacowana ilość żwiru wynosi około 10 000 ton). Materiałem użytym do realizacji Zadania I i Zadania II powinna być pospółka według normy o uziarnieniu od 0 do 32mm z występowaniem frakcji iłowej w celu zagęszczenia pod wpływem ruchu pojazdów w trakcie eksploatacji drogi. W zadaniu I i II należy podać cenę za sprzedaż 1 tony żwiru wraz z transportem, rozplantowaniem i wyprofilowniem. Kruszywo może być dostarczone jedynie ze żwirowni objętej koncesją na wydobywanie kruszywa naturalnego (zadanie I, II). c) Zadanie III - Transport 1 m3 żużlu na drogi gminne wraz z rozplantowaniem i wyprofilowaniem równiarką samojezdną dowiezionego materiału w miejscu dowozu. (Szacowana ilość żużlu wynosi około 6 000 m3) Żużel odbierany z Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach, ul. Przemysłowa 6A. W ofercie należy wskazać samochód, który będzie użyty do zamówienia z podaniem jego ładowności w tonach i m3 (oddzielnie na żwir i żużel), markę samochodu (zadanie I, II, III). d) Zadanie IV - Profilowanie istniejących nawierzchni dróg nieutwardzonych o szerokości od 3m do 6m (Ilość dróg do profilowania szacowana jest na około 200km) W ofercie do realizacji Zadania IV należy podać cenę łącznie z podatkiem VAT za 1km bieżący profilowania drogi. e) Zadanie V - Naprawa cząstkowa dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie gminy Suwałki mieszanką mineralno-bitumiczną. (Szacowana ilość powierzchni naprawionych nawierzchni dróg gminnych wyniesie ok. 700 m2 ). Zakres robót obejmuje: pionowye obcięcie krawędzi uszkodzenia nadając mu kształt prostej figury geometrycznej, oczyszczenie wybojów, wykonanie podbudowy z zagęszczeniem, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, ułożenie warstwy ścieralnej średniej grubości ok. 5cm., pokrycie emulsją połączeń starej i nowej warstwy bitumicznej, mechaniczne zagęszczenie wypełnionego ubytku oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. Naprawa uszkodzenia musi być wysokościowo dostosowana do powierzchni nawierzchni istniejącej. Wygląd zewnętrzny wypełnienia musi być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i wykruszeń. Roboty należy prowadzić przy suchej i ciepłej pogodzie, nie dopuszcza się wykonywania naprawy cząstkowej podczas opadów atmosferycznych. W ofercie należy podać cenę za naprawę 1 m2 nawierzchni drogi asfaltowej. f) Zadanie VI - Świadczenie usług związanych z mechanicznym koszeniem poboczy wzdłuż dróg gminnych i rowów przydrożnych na terenie gminy Suwałki. (Szacowana długość poboczy dróg gminnych wyniesie ok. 200 km). Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług związanych z mechanicznym koszeniem poboczy wzdłuż dróg gminnych na terenie gminy Suwałki, z użyciem sprzętu mechanicznego wykonawcy. Zakres robót obejmuje również poza koszeniem poboczy, koszenie rowów przydrożnych. Orientacyjna długość poboczy dróg gminnych objętych zamówieniem wynosi ok. 200 km. Koszenie odbywać się będzie na pisemne lub telefoniczne zlecenie Urzędu Gminy, ze wskazaniem zakresu koszenia tj. wyszczególnieniem dróg i szerokością koszenia (ilością przejazdów przy danej drodze - średnia szerokość jednoprzejazdowego koszenia wynosi 1 m). Zamówienie obejmuje w swym zakresem w razie stwierdzenia takiej potrzeby również przycięcie wystających gałęzi drzew i krzewów na drogach gminnych, w trakcie koszenia poboczy, z użyciem sprzętu mechanicznego wykonawcy. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia. Wymaga się od Wykonawcy sprawdzenia na miejscu warunków wykonania przedmiotu zamówienia. Prace w zadaniach ww. mają być wykonywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Za ewentualne zdarzenia na terenie, na którym będą wykonywane prace odpowiedzialność ponosi wykonawca. Realizacja zamówienia: Zadanie I, Zadanie II, Zadanie III, Zadanie IV, Zadanie V, Zadanie VI odbywać się będzie na pisemne lub telefoniczne zlecenie pracownika Urzędu Gminy. W zleceniu będzie określony zakres oraz termin realizacji zamówienia. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż dwa dni od dnia otrzymania pisemnego lub telefonicznego zlecenia z Urzędu Gminy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu zleconego do wykonywania prac zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego oraz w zależności od posiadanych środków finansowych w budżecie gminy. Odbiór wykonanej usługi wymaga pisemnego potwierdzenia przez sołtysa wsi, w której wykonywana była usługa lub pracownika Urzędu Gminy. Ceny jednostkowe powinny uwzględniać koszty dojazdu i powrotu, do i od Zamawiającego, koszty bieżących napraw i remontu sprzętu, wymagane oznakowanie sprzętu.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Usługi tego samego rodzaju co zamówienie podstawowe. Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia zamówień uzupełniających, o którym jest mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 14.21.00.00-6, 45.23.31.41-9, 45.23.31.42-6, 50.00.00.00-5, 77.31.41.00-5, 77.11.20.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Na podstawie oświadczenia

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Na podstawie wykazu i oświadczenia

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Na podstawie wykazu i oświadczenia

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Na podstawie oświadczenia

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Na podstawie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Oświadczenie, że dostarczona pospółka będzie pochodziła ze żwirowni objętej koncesją na wydobywanie kruszywa naturalnego. 2. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów lub inny dokument w okresie wykonywania zamówienia stanowiącego przedmiot postępowania.

SEKCJA IV: PROCEDURA

 IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Dostępność sprzętu - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Dopuszcza się zmiany postanowień umowy w szczególnych okolicznościach nie możliwych do przewidzenia w czasie podpisania umowy. 2. Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia w niniejszej umowie wymagają pisemnej zgody obu stron pod rygorem nieważności. Zmiany takowe mogą być dokonywane jedynie w formie aneksów do niniejszej umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina.suwalki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pok. nr 138.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.03.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pok. nr 7 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie I - Sprzedaż i transport 1 tony żwiru na drogi gminne wraz z rozplantowaniem i wyprofilowaniem równiarką samojezdną dowiezionego materiału w miejscu dowozu - część wschodnia gminy.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sprzedaż i transport 1 tony żwiru na drogi gminne wraz z rozplantowaniem i wyprofilowaniem równiarką samojezdną dowiezionego materiału w miejscu dowozu - część wschodnia gminy. Szacowana ilość żwiru wynosi około 15 000 ton. Materiałem użytym do realizacji Zadania I powinna być pospółka według normy o uziarnieniu od 0 do 32mm z występowaniem frakcji iłowej w celu zagęszczenia pod wpływem ruchu pojazdów w trakcie eksploatacji drogi. W zadaniu I należy podać cenę za sprzedaż 1 tony żwiru wraz z transportem, rozplantowaniem i wyprofilowniem. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015r.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 14.21.00.00-6, 45.23.31.41-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.

·         4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Dostępność sprzętu - 10

 CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie II - Sprzedaż i transport 1 tony żwiru na drogi gminne wraz z rozplantowaniem i wyprofilowaniem równiarką samojezdną dowiezionego materiału w miejscu dowozu - część zachodnia gminy.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sprzedaż i transport 1 tony żwiru na drogi gminne wraz z rozplantowaniem i wyprofilowaniem równiarką samojezdną dowiezionego materiału w miejscu dowozu - część zachodnia gminy. Szacowana ilość żwiru wynosi około 10 000 ton. Materiałem użytym do realizacji Zadania II powinna być pospółka według normy o uziarnieniu od 0 do 32mm z występowaniem frakcji iłowej w celu zagęszczenia pod wpływem ruchu pojazdów w trakcie eksploatacji drogi. W zadaniu II należy podać cenę za sprzedaż 1 tony żwiru wraz z transportem, rozplantowaniem i wyprofilowniem.Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015r.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 14.21.00.00-6, 45.23.31.41-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.

·         4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Dostępność sprzętu - 10

 CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie III - Transport 1 m3 żużlu na drogi gminne wraz z rozplantowaniem i wyprofilowaniem równiarką samojezdną dowiezionego materiału w miejscu dowozu.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Transport 1 m3 żużlu na drogi gminne wraz z rozplantowaniem i wyprofilowaniem równiarką samojezdną dowiezionego materiału w miejscu dowozu. Szacowana ilość żużlu wynosi około 6 000 m3. Żużel odbierany z Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach, ul. Przemysłowa 6A. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015r.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.

·         4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Dostępność sprzętu - 10

 CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie IV - Profilowanie istniejących nawierzchni dróg nieutwardzonych o szerokości od 3m do 6m.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Profilowanie istniejących nawierzchni dróg nieutwardzonych o szerokości od 3m do 6m. Ilość dróg do profilowania szacowana jest na około 200km. W ofercie do realizacji zadania należy podać cenę łącznie z podatkiem VAT za 1km bieżący profilowania drogi. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015r.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.41-9, 50.00.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.

·         4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Dostępność sprzętu - 10

 CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie V - Naprawa cząstkowa dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie gminy Suwałki mieszanką mineralno-bitumiczną.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Naprawa cząstkowa dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie gminy Suwałki mieszanką mineralno-bitumiczną. Szacowana ilość powierzchni naprawionych nawierzchni dróg gminnych wyniesie ok. 700 m2. Zakres robót obejmuje: pionowe obcięcie krawędzi uszkodzenia nadając mu kształt prostej figury geometrycznej, oczyszczenie wybojów, wykonanie podbudowy z zagęszczeniem, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, ułożenie warstwy ścieralnej średniej grubości ok. 5cm., pokrycie emulsją połączeń starej i nowej warstwy bitumicznej, mechaniczne zagęszczenie wypełnionego ubytku oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. Naprawa uszkodzenia musi być wysokościowo dostosowana do powierzchni nawierzchni istniejącej. Wygląd zewnętrzny wypełnienia musi być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i wykruszeń. Roboty należy prowadzić przy suchej i ciepłej pogodzie, nie dopuszcza się wykonywania naprawy cząstkowej podczas opadów atmosferycznych. W ofercie należy podać cenę za naprawę 1 m2 nawierzchni drogi asfaltowej. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015r.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.

 CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zadanie VI - Świadczenie usług związanych z mechanicznym koszeniem poboczy wzdłuż dróg gminnych i rowów przydrożnych na terenie gminy Suwałki.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług związanych z mechanicznym koszeniem poboczy wzdłuż dróg gminnych i rowów przydrożnych na terenie gminy Suwałki. Szacowana długość poboczy dróg gminnych wyniesie ok. 200 km. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług związanych z mechanicznym koszeniem poboczy wzdłuż dróg gminnych na terenie gminy Suwałki, z użyciem sprzętu mechanicznego wykonawcy. Zakres robót obejmuje również poza koszeniem poboczy, koszenie rowów przydrożnych. Orientacyjna długość poboczy dróg gminnych objętych zamówieniem wynosi ok. 200 km. Koszenie odbywać się będzie na pisemne lub telefoniczne zlecenie Urzędu Gminy, ze wskazaniem zakresu koszenia tj. wyszczególnieniem dróg i szerokością koszenia (ilością przejazdów przy danej drodze - średnia szerokość jednoprzejazdowego jednostronnego koszenia wynosi 1 m). Zamówienie obejmuje w swym zakresem w razie stwierdzenia takiej potrzeby również przycięcie wystających gałęzi drzew i krzewów na drogach gminnych, w trakcie koszenia poboczy, z użyciem sprzętu mechanicznego wykonawcy. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia. Wymaga się od Wykonawcy sprawdzenia na miejscu warunków wykonania przedmiotu zamówienia.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.41.00-5, 77.11.20.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.

·         4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Dostępność sprzętu - 10


Załączniki:

>>>>Do pobrania SIWZ<<<<

>>> >Mapa<<<<

 

 

 


© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl