Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  IG.271.1.2.2016.PG - Budowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno - Tartak - Etap II

IG.271.1.2.2016.PG - Budowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno - Tartak - Etap II

Suwałki, dnia 11 marca 2016 roku
IG.271.1.2.2016.PG

OGŁOSZENIE

Suwałki: Budowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno - Tartak - Etap II
Numer ogłoszenia: 55894 - 2016; data zamieszczenia: 11.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V    zamówienia publicznego
    zawarcia umowy ramowej
    ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suwałki , ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5662136, faks 087 5662136.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.suwalki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno - Tartak - Etap II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Budową i rozbudową objęto drogę gminną nr 102029B Płociczno Nowe Osiedle. Projekt podzielono na etapy. Przedmiotem zamówienia jest Etap II w którego zakres wchodzi..............................

© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU