Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  IG.271.2.2015.PG - Budowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno - Tartak - Etap I.

IG.271.2.2015.PG - Budowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno - Tartak - Etap I.

Suwałki, dnia 14 maja 2015 roku

IG.271.2.2015.PG

 

OGŁOSZENIE

Suwałki: Budowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno - Tartak - Etap I
Numer ogłoszenia: 113962 - 2015; data zamieszczenia: 14.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suwałki , ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5662136, faks 087 5662136.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.suwalki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno - Tartak - Etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest - Budowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno - Tartak obręb ewidencyjny Płociczno Tartak. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz projekt budowlany. Budową i rozbudową objęto drogę gminną nr 102029B Płociczno Nowe Osiedle. Projekt podzielono na etapy. Przedmiotem zamówienia jest Etap I składający się z dwóch odcinków o łącznej długości 1100,00m. W zakres budowy i rozbudowy drogi gminnej Nr 102029B Płociczno Nowe Osiedle wchodzą dwa odcinki: odc. I w km 0+000 ÷ 0+901; odc. II w km 0+000 ÷ 0+199; Wszystkie roboty będą wykonywane w granicach pasa drogowego odc. I i odc. II a na skrzyżowaniach do końca łuków wyokrąglających, zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarami robót oraz załącznikami. Głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz poszerzenie, wzmocnienie i utwardzenie istniejącej nawierzchni drogi. Na odcinku (odcinki I-II) drogi gminnej zaprojektowano jezdnię szerokości 6,0 m o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego. Przekrój daszkowy 2% na odcinkach prostych i na łukach. Rozbudowa sieci wodociągowej i sanitarnej dla potrzeb podłączenia przyległych działek budowlanych. Kanalizacja deszczowa po zebraniu wód opadowych i roztopowych do wpustów krawężnikowych zostanie doprowadzona do osadnika zawiesin i separatora substancji ropopochodnych i przejściem w rurze osłonowej pod drogą powiatową zostanie doprowadzona do typowego wylotu. W ciągu ulic (odcinki I-II) zaprojektowano kanalizację deszczową oraz fragmenty sieci wodociągowej i sanitarnej. Rozwiązania konstrukcyjne i techniczne uwzględniają natężenie i strukturę ruchu oraz warunki gruntowo-wodne i klimatyczne. Kategoria ruchu: KR 1, Grupa nośności: G1, Przekrój normalny istniejącej drogi gminnej na opracowywanym odcinku projektuje się jako przekrój drogowy , w układzie przestrzennym jako jedno jezdniowy. Droga gminna - klasa - L- lokalna, prędkość projektowa - Vp = 30 km/h, przekrój normalny, szerokość pasa ruchu 3,00 m, szerokość jezdni podstawowa 6,00 m, obciążenie 80 kN/oś. Nawierzchnia jezdni szer. 6,00 składa się z 4,0 cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego, 5,0 cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego, 20,0cm podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, podłoże gruntowe G1- wymagany wskaźnik zagęszczenia: 1,00 oraz wymagany moduł wtórny odkształcenia:100. Nawierzchnie zjazdów wykonane z kruszywa naturalnego. Opis rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej Do działek nie posiadających odrębnego przyłącza kanalizacyjnego projektuje się odcinki z rur PVC 160 mm do granicy nieruchomości z zakończeniem rurociągu zaślepką. Projekt przewiduje włączenie przyłączy przez studnie na istniejącym kanale sanitarnym o rzędnych dna jak na projekcie zagospodarowania. Opis rozbudowy sieci wodociągowej Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej w pasie drogowym w miejscowości Płociczno Tartak polega na wykonaniu sięgaczy od istniejącej sieci wodociągowej w kierunku działek zlokalizowanych wzdłuż drogi, które nie posiadają przyłączy wodociągowych. Na załączniku nr 12 są zaznaczone w czerwonych kwadratach przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne do wykonania. Przyłącze wodociągowe wykonać przez montaż rurociągu przyłącza z rur PEHD 40 SDR 17,6 mm 10 atm z połączeniami za pomocą kształtek skrętno - zaciskowych typu Polyrac D 40 x 3,7 mm do granicy działki. Końcówki rurociągów zabezpieczyć zaślepką po dokonaniu próby szczelności. Na przyłączach zaprojektowano 2 zasuwy DN 40 z obudowami teleskopowymi typ S-2150 do przyłączy domowych i skrzynkami ulicznymi S- 1830 Opis budowy sieci kanalizacji deszczowej Roboty związane z budową kanalizacji deszczowej należy wykonać najpierw z uwagi na jej liniowe usytuowanie w pasach dróg i miejscami znaczne zagłębienie, w dalszej kolejności wykonać przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowe. Następnie należy prowadzić pozostałe roboty związane z budową drogi. Kanały deszczowe należy wykonywać z rur PVC kanalizacyjnych klasy S Ø 315, 250, 200 mm zgodnie z danymi na projektach zagospodarowania . Na kanałach zastosowano studnie rewizyjno - kontrolne Ø 600 z tworzywa PP-b. Inwestor może dobrać każdy inny typ osadnika zawiesin i separatora substancji ropopochodnych i o parametrach odpowiadających podanej pod warunkiem pozytywnej opinii projektanta. Na załączniku nr 12 są zaznaczone w czerwonych kwadratach przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne do wykonania. Zabezpieczenie urządzeń teletechnicznych. Przejścia poprzeczne istniejących kabli przez jezdnie zabezpieczyć przepustami rurowymi dwudzielnymi o średnicy 110mm. Szczegółowe lokalizacje wskazano na projekcie zagospodarowania terenu. Zamówienie nie obejmuje n/w elementów: Oświetlenie uliczne, chodniki, nawierzchnia zjazdów indywidualnych, ścieżki rowerowe, oraz pozostałe odcinki dróg wewnętrznych z uzbrojeniem sanitarnym, wodociągowym i kanalizacją deszczową.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • do 50 % wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed terminem składania ofert tj. do 29 maja 2015 roku do godziny 10:00, w wysokości 20 000,00zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Wadium może być wniesione w jednej z form określonej w art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Bank Pekao S.A. O/Suwałki 62 1240 5891 1111 0000 5748 9764. Za termin wniesienia wadium uważa się wpływ pieniędzy na rachunek zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia Wykonawcy
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie wykazu wykonywanych robót przez Wykonawcę
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia Wykonawcy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  w okresie pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali, co najmniej dwie roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00zł (słownie: jeden milion złotych) brutto każda oraz odpowiadające zamówieniu tj. wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi wraz z przebudową infrastruktury.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 97
 • 2 - Gwarancja - 3

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany dotyczące terminu wykonania robót budowlanych, zakresu tych robót lub wysokości wynagrodzenia Wykonawcy możliwe są w sytuacji wyjątkowej w szczególności w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, robót zamiennych, uzupełniających, wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych, wykopalisk lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada wykonawca, zmian w dokumentacji technicznej, zmiany stawki urzędowej podatku VAT, rezygnacji z części robót, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy na uzasadniony wniosek wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina.suwalki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pok. nr 138.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, w sekretariacie (Nr 7)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Pliki do pobrania:

 1. SIWZ (PDF)
 2. Załącznik nr 7 SST Drogowa i Sanitarna (ZIP)
 3. Załącznik nr 8 przedmiary robot (ZIP)
 4. Załącznik nr 9 projekt wykonawczy (ZIP)
 5. Załącznik nr 12 mapa poglądowa z przyłączami (ZIP)
 6. Załącznik nr 13 projekt budowlany (ZIP)

 


© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl