Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  IG.271.4.2014.JK - Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór bezdomnych psów z terenu Gminy Suwałki oraz zapewnienie im opieki w schronisku.

IG.271.4.2014.JK - Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór bezdomnych psów z terenu Gminy Suwałki oraz zapewnienie im opieki w schronisku.

Suwałki, dnia 11 grudnia 2014

IG. 271.4.2014.JK

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Suwałki: Odbiór bezdomnych psów z terenu Gminy Suwałki oraz zapewnienie im opieki w schronisku.

Numer ogłoszenia: 256211 - 2014; data zamieszczenia: 11.12.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suwałki, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5662136, faks 087 5662136.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.suwalki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór bezdomnych psów
z terenu Gminy Suwałki oraz zapewnienie im opieki w schronisku..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przyjmowanie psów do schroniska,( miejscem odbioru psa siedziba zamawiającego Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45 w ciągu 60 minut od zgłoszenia odbioru) przechowywanie psów w schronisku, właściwe traktowanie, odżywianie, zapewnienie opieki i nadzoru weterynaryjnego, prowadzenie ewidencji zwierząt, podejmowanie działań zmierzających do adopcji psów, wykonanie kastracji lub sterylizacji i wszczepienie chipa psom przeznaczonym do adopcji. Przyjęcie około 100 szt. psów obecnie umiejscowionych w schronisku w Suwałkach. (szacowana ilość psów przebywająca w schronisku dziennie około 100 szt., szacowana ilość psów do kastracji 1 szt. miesięcznie, szacowana ilość psów do sterylizacji 1szt.miesięcznie)

2. Odłów psów poza godzinami pracy Urzędu Gminy oraz w dni wolne od pracy, niedziele

i święta na zgłoszenie Zamawiającego, lub Policji - w przeciągu 60 minut od zgłoszenia odbioru. (zamawiający szacuje odłów około 2 szt. psów w miesiącu). W przypadku odłowu psa, który pogryzł człowieka należy dostarczyć do lekarza weterynarii w celu poddania psa obserwacji w ciągu 60 minut od zgłoszenia na koszt wykonawcy.

3.Odbiór od zamawiającego i uśpienie 1szt. ślepego miotu, przez lekarza weterynarii przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia (zamawiający szacuje około1szt. ślepego miotu na 2 miesiące). Odbiór w ciągu 60 minut od zgłoszenia odbioru. Szczenięta urodzone ( ślepe mioty) w czasie transportu lub w schronisku przez suki z terenu Gminy Suwałki odebrane od zamawiającego podlegają uśpieniu na koszt wykonawcy, w przypadku nie dokonania tego zabiegu stają się własnością wykonawcy.

4.W ramach kontroli realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do wejścia na teren schroniska i dokonania kontroli psów i dokumentacji dotyczącej psów odebranych
z terenu Gminy Suwałki a w przypadku stwierdzenia, że psy są chore i w złej kondycji zostaną odebrane a leczeniem zostanie obciążony właściciel schroniska.

5.Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa na realizację zamówienia, zobowiązany jest do przetransportowania około 100 psów ze schroniska w Suwałkach do schroniska prowadzonego przez wykonawcę na koszt wykonawcy.

6.Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej aktualizacji strony internetowej poświęconej adopcji psów w sposób czytelny i wyeksponowany wraz ze zdjęciem psa
z określeniem pochodzenia psa , z Gminy Suwałki.

Wykonanie zamówienia musi być zgodne z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 856) a przechowywanie psów powinno odbywać się w schronisku spełniającym wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004r. Nr 158, poz. 1657). Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia. Usługi wchodzące w zakres zamówienia będą wykonywane w okresie od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015 r..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Usługi tego samego rodzaju co zamówienie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.21.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o posiadaniu niezbędnych uprawnień do wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie wykonawcy
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o wartości co najmniej 200.000 złotych.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie wykonawcy.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie wykonawcy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Potwierdzenie zarejestrowania schroniska przez Powiatowego Lekarza Weterynarii we właściwym rejestrze.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1. Cena - 0.95
 • 2. Czas odbioru do schroniska od chwili zgłoszenia - 0.05

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie ilości psów w schronisku, ilości kastracji, ilości sterylizacji, ilości odbioru, ilości odłowów poza godzinami pracy urzędu w niedziele i święta oraz ilości uśpionych ślepych miotów w zależności od bieżących potrzeb.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina.suwalki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, pok. nr 141.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, pok. nr 7.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU