Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  IG.271.4.2014.MW - Odśnieżanie dróg gminnych oraz zwalczanie śliskości zimowej na drogach gminnych.

IG.271.4.2014.MW - Odśnieżanie dróg gminnych oraz zwalczanie śliskości zimowej na drogach gminnych.

Suwałki, dnia 17 października 2014r.

IG.271.4.2014.MW

O G Ł O S Z E N I E

Suwałki: Odśnieżanie dróg gminnych oraz zwalczanie śliskości zimowej na drogach gminnych.
Numer ogłoszenia: 345910 - 2014; data zamieszczenia: 17.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suwałki , ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5662136, faks 087 5662136.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.suwalki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odśnieżanie dróg gminnych oraz zwalczanie śliskości zimowej na drogach gminnych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie dróg gminnych pługami odśnieżnymi lemieszowymi szczytowymi średnimi lub ciężkimi na nośnikach samochodowych lub ciągnikach rolniczych z dwoma napędami, spycharki, oraz zwalczanie śliskości zimowej na drogach gminnych. Zastrzega się minimalną szerokość odśnieżania od 3,5 metra do 6 metrów (w przypadku szerszego pasa drogowego) oraz zatoczki do mijania w odległości nie mniejszej niż 300 metrów jedna od drugiej. Przy zwalczaniu śliskości zimowej piaskarką Wykonawca zabezpieczy materiał tj. mieszankę piaskowo - solną 20% (piasek o uziarnieniu do 2mm) we własnym zakresie. Koszt materiałów należy uwzględnić w cenie jednostkowej pracy sprzętu. W przypadku stwierdzenia nie zachowania wymogów podanych wyżej zamawiający zastrzega prawo odmowy zapłaty za fakturę obejmującą skontrolowaną część wykonanej usługi. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest dokonać poprawy zgodnie z postawionymi wymogami wykonania usługi bez dodatkowego wynagrodzenia. Odbiór wykonanej usługi wymaga pisemnego potwierdzenia przez sołtysa wsi, w której odśnieżana jest droga lub pracownika Urzędu Gminy. Realizacja zamówienia odbywać się będzie wyłącznie po zgłoszeniu telefonicznym przez pracownika Zamawiającego. Informacje dodatkowe: Oferent zobowiązany jest do zapoznania się ze standardami zimowego utrzymania dróg, techniką i technologią prowadzenia robót zimowego utrzymania dróg, powinien zdobyć wszelki informacje konieczne do przygotowania oferty. Zamawiający zastrzega, że sprzęt może być skierowany do pracy na każdą inną drogę niż wymieniona w konkretnym zadaniu w przypadku stwierdzenia takiej konieczności przez Zamawiającego; I. Zadanie 1 obejmuje drogi: (ilość dróg znajdujących się w zadaniu ok. 20 km) Poddubówek - Zielone II - Niemcowizna- Zielone I, Niemcowizna - Białe, Niemcowizna - Wasilczyki - Przebród, Przez wieś Kropiwne Nowe, Wychodne ( od drogi Suwałki - Bakałarzewo; od drogi powiatowej do ostatnich zabudowań w kierunku Zielone Drugie ) II; Zadanie 2 obejmuje drogi: (ilość dróg znajdujących się w zadaniu ok. 35 km) Przebród - Trzciane - Kropiwne Stare - Żyliny, Łącznik I i II linii wsi Trzciane, Korkliny przez wieś do szosy Suwałki - Chmielówka, Korkliny przez las Kuków Folwark - Osowa, Osowa (II linia), Turówka Nowa - Korobiec, Przez wieś Turówka Nowa - Taciewo, Od szosy Suwałki Chmielówka przez Turówka Stara do Taciewa, Przez wieś Taciewo, Przez wieś Turówka Stara III; Zadanie 3 obejmuje drogi: (ilość dróg znajdujących się w zadaniu ok. 20 km) Bród Mały, Kuków Wieś ( od drogi Suwałki- Bakałarzewo do drogi Suwałki Filipów), Zielone Kamedulskie - Wychodne, Zielone Kamedulskie (od szosy Suwałki - Bakałarzewo) - Dubowo II (do drogi Suwałki - Raczki), Zielone Kamedulskie (PGR Osiedle), Zielone Kamedulskie - Dubowo II (łącznik), Przez wieś Dubowo II, Przez wieś Dubowo I, Od drogi powiatowej Wychodne - Poddubówek do Kompostowni; IV. Zadanie 4 obejmuje drogi: (ilość dróg znajdujących się w zadaniu ok. 30 km) Czarnakowizna - Osowa - Bród Nowy- Bród Stary, Czarnakowizna ( dwie drogi od drogi w kierunku Potaszni przez wieś), Potasznia - Biała Woda, drogi we wsi Biała Woda; V. Zadanie 5 obejmuje drogi: (ilość dróg znajdujących się w zadaniu ok. 30 km) Szwajcaria - Osinki, Okuniowiec - Osinki (przez las), Przez wieś Okuniowiec, Okuniowiec - Nowa Wieś, Okuniowiec - Mała Huta (do drogi powiatowej), Mała Huta (nowe osiedle); VI. Zadanie 6 obejmuje drogi: (ilość dróg znajdujących się w zadaniu ok. 30 km) Krzywe - Mała Huta,Krzywe przez wieś, Krzywe przez osiedle, Sobolewo przez wieś do lasu, Sobolewo II linia, Gawrych Ruda (od szosy Płociczo - Sobolewo do szosy Gawrych Ruda - Słupie), Płociczno Osiedle, Płociczno - działki pod lasem, Gawrych Ruda - Osiedle, Gawrych Ruda (pod lasem); VII. Zadanie 7 obejmuje drogi: (ilość dróg znajdujących się w zadaniu ok. 30 km) Leszczewek - Cimochowizna, Leszczewek - Leszczewo, Stary Folwark - Leszczewo, Tartak ( od drogi Stary Folwark Leszczewo do drogi Tartak Piertanie), Przez wieś Piertanie, Magdalenowo (od szosy Suwałki - Sejny do szosy Wigry Burdyniszki),Przez wieś Burdyniszki, Stary Folwark - Leszczewek; VIII. Zadanie 8 obejmuje drogi: (ilość dróg znajdujących się w zadaniu ok. 20 km) Nowa Wieś (łącznik i II linia), Przez wieś Nowa Wieś, Nowa Wieś - Lipniak, Lipniak (trzy linie), Przez wieś Wiatrołuża - Bobrowisko ( od szosy Suwałki - Kaletnik do szosy Suwałki - Kaletnik); IX. Zadanie 9 obejmuje zwalczanie śliskości na drogach wymienionych w zadaniach 1-8 piaskarkami. (ilość dróg znajdujących się w zadaniu ok. 150 km) Do zakresu usług należy: a) zwalczanie śliskości zimowej piaskarką wykonawcy, b) zabezpieczenie materiału tj. mieszanki piaskowo - solnej 20% (piasek o uziarnieniu do 2mm) we własnym zakresie)..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • zamówienie uzupełniające do 50% zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie wykazu
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pisemne zobowiązanie innych podmiotów lub inny dokument wykazujący i potwierdzający, że wykonawca będzie korzystać z zasobów tych podmiotów w okresie wykonywania zamówienia stanowiącego przedmiot postępowania

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się zmiany postanowień umowy w szczególnych okolicznościach nie możliwych do przewidzenia w czasie podpisania umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina.suwalki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Suwałki ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki pokój nr 138 (referat ds. inwestycyjnych i gospodarczych)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.10.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Suwałki ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki pokój nr 7 (sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2014/2015 - zadanie nr 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie dróg gminnych pługami odśnieżnymi lemieszowymi szczytowymi średnimi lub ciężkimi na nośnikach samochodowych lub ciągnikach rolniczych z dwoma napędami, spycharki. Zadanie 1 obejmuje drogi: (ilość dróg znajdujących się w zadaniu ok. 20 km) - Poddubówek - Zielone II - Niemcowizna- Zielone I - Niemcowizna - Białe - Niemcowizna - Wasilczyki - Przebród - Przez wieś Kropiwne Nowe - Wychodne ( od drogi Suwałki - Bakałarzewo; od drogi powiatowej do ostatnich zabudowań w kierunku Zielone Drugie).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2014/2015 - zadanie nr 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie dróg gminnych pługami odśnieżnymi lemieszowymi szczytowymi średnimi lub ciężkimi na nośnikach samochodowych lub ciągnikach rolniczych z dwoma napędami, spycharki. Zadanie 2 obejmuje drogi: (ilość dróg znajdujących się w zadaniu ok. 35 km) - Przebród - Trzciane - Kropiwne Stare - Żyliny - Łącznik I i II linii wsi Trzciane - Korkliny przez wieś do szosy Suwałki - Chmielówka - Korkliny przez las - Kuków Folwark - Osowa - Osowa (II linia) - Turówka Nowa - Korobiec - Przez wieś Turówka Nowa - Taciewo - Od szosy Suwałki Chmielówka przez Turówka Stara do Taciewa - Przez wieś Taciewo - Przez wieś Turówka Stara.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2014/2015 - zadanie nr 3.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie dróg gminnych pługami odśnieżnymi lemieszowymi szczytowymi średnimi lub ciężkimi na nośnikach samochodowych lub ciągnikach rolniczych z dwoma napędami, spycharki. Zadanie 3 obejmuje drogi: (ilość dróg znajdujących się w zadaniu ok. 20 km) - Bród Mały - Kuków Wieś ( od drogi Suwałki- Bakałarzewo do drogi Suwałki Filipów) - Zielone Kamedulskie - Wychodne - Zielone Kamedulskie (od szosy Suwałki - Bakałarzewo) - Dubowo II (do drogi Suwałki - Raczki) - Zielone Kamedulskie (PGR Osiedle) - Zielone Kamedulskie - Dubowo II (łącznik) - Przez wieś Dubowo II - Przez wieś Dubowo I - Od drogi powiatowej Wychodne - Poddubówek do Kompostowni.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2014/2015 - zadanie nr 4.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie dróg gminnych pługami odśnieżnymi lemieszowymi szczytowymi średnimi lub ciężkimi na nośnikach samochodowych lub ciągnikach rolniczych z dwoma napędami, spycharki. Zadanie 4 obejmuje drogi: (ilość dróg znajdujących się w zadaniu ok. 30 km) - Czarnakowizna - Osowa - Bród Nowy- Bród Stary - Czarnakowizna ( dwie drogi od drogi w kierunku Potaszni przez wieś) - Potasznia - Biała Woda - Drogi we wsi Biała Woda.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2014/2015 - zadanie nr 5.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie dróg gminnych pługami odśnieżnymi lemieszowymi szczytowymi średnimi lub ciężkimi na nośnikach samochodowych lub ciągnikach rolniczych z dwoma napędami, spycharki. Zadanie 5 obejmuje drogi: (ilość dróg znajdujących się w zadaniu ok. 30 km) - Szwajcaria - Osinki - Okuniowiec - Osinki (przez las) - Przez wieś Okuniowiec - Okuniowiec - Nowa Wieś - Okuniowiec - Mała Huta (do drogi powiatowej) - Mała Huta (nowe osiedle).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2014/2015 - zadanie nr 6.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie dróg gminnych pługami odśnieżnymi lemieszowymi szczytowymi średnimi lub ciężkimi na nośnikach samochodowych lub ciągnikach rolniczych z dwoma napędami, spycharki. Zadanie 6 obejmuje drogi: (ilość dróg znajdujących się w zadaniu ok. 30 km) - Krzywe - Mała Huta - Krzywe przez wieś - Krzywe przez osiedle - Sobolewo przez wieś do lasu - Sobolewo II linia - Gawrych Ruda (od szosy Płociczo - Sobolewo do szosy Gawrych Ruda - Słupie) - Płociczno Osiedle - Płociczno - działki pod lasem - Gawrych Ruda - Osiedle - Gawrych Ruda (pod lasem).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2014/2015 - zadanie nr 7.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie dróg gminnych pługami odśnieżnymi lemieszowymi szczytowymi średnimi lub ciężkimi na nośnikach samochodowych lub ciągnikach rolniczych z dwoma napędami, spycharki. Zadanie 7 obejmuje drogi: (ilość dróg znajdujących się w zadaniu ok. 30 km) - Leszczewek - Cimochowizna - Leszczewek - Leszczewo - Stary Folwark - Leszczewo - Tartak ( od drogi Stary Folwark Leszczewo do drogi Tartak Piertanie) - Przez wieś Piertanie - Magdalenowo (od szosy Suwałki - Sejny do szosy Wigry Burdyniszki) - Przez wieś Burdyniszki - Stary Folwark - Leszczewek.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2014/2015 - zadanie nr 8.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie dróg gminnych pługami odśnieżnymi lemieszowymi szczytowymi średnimi lub ciężkimi na nośnikach samochodowych lub ciągnikach rolniczych z dwoma napędami, spycharki. Zadanie 8 obejmuje drogi: (ilość dróg znajdujących się w zadaniu ok. 20 km) - Nowa Wieś (łącznik i II linia) - Przez wieś Nowa Wieś - Nowa Wieś - Lipniak - Lipniak ( trzy linie) - Przez wieś Wiatrołuża - Bobrowisko ( od szosy Suwałki - Kaletnik do szosy Suwałki - Kaletnik).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: zwalczenia śliskości zimowej na drogach gminnych w sezonie 2014/2015 - zadanie nr 9.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zwalczanie śliskości zimowej na drogach gminnych. Przy zwalczaniu śliskości zimowej piaskarką Wykonawca zabezpieczy materiał tj. mieszankę piaskowo - solną 20% (piasek o uziarnieniu do 2mm) we własnym zakresie. Koszt materiałów należy uwzględnić w cenie jednostkowej pracy sprzętu. Zadanie 9 obejmuje zwalczanie śliskości na drogach wymienionych w zadaniach 1-8 piaskarkami. (ilość dróg znajdujących się w zadaniu ok. 150 km) Do zakresu usług należy: a) zwalczanie śliskości zimowej piaskarką wykonawcy, b) zabezpieczenie materiału tj. mieszanki piaskowo - solnej 20% (piasek o uziarnieniu do 2mm) we własnym zakresie..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU