Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  IG.271.5.2014.JK - Wybór przewoźnika świadczącego powszechnie dostępne usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Suwałki.

IG.271.5.2014.JK - Wybór przewoźnika świadczącego powszechnie dostępne usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Suwałki.

Suwałki,  dnia 12 grudnia 2014
IG.271.5.2014.JK

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Suwałki: Wybór przewoźnika świadczącego powszechnie dostępne usługi przewozowe
w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Suwałki.

Numer ogłoszenia: 257345 - 2014; data zamieszczenia: 12.12.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suwałki , ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5662136, faks 087 5662136.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.suwalki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór przewoźnika świadczącego powszechnie dostępne usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Suwałki..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest - świadczenie usług w zakresie zbiorowego transportu lokalnego z terenu gminy Suwałki do miasta Suwałki na oznaczonych trasach wg załącznika nr 7- Wykaz tras
i kursów dla transportu zbiorowego na terenie Gminy Suwałki. Maksymalne ceny biletów nie mogą przekraczać maksymalnych cen biletów obowiązujących w komunikacji publicznej PKS, PGK w 2014 r. oraz zastosowane ulgi. 2.Autobusy kursujące na trasach gminnych będą ogólnie dostępne w granicach administracyjnych miasta Suwałki. 3.Autobusy zatrzymywać się będą na istniejących przystankach PGK i PKS - po uprzednim uzyskaniu porozumienia w sprawie zasad korzystania przez przewoźnika z przystanków i pętli autobusowych należących do PGK i PKS oraz w nowych miejscach wskazanych przez zamawiającego. 4.Organizacja nowych przystanków oraz oznakowanie i umieszczanie nowych rozkładów jazdy na istniejących i nowo otwartych przystankach należy do wykonawcy. 5.W trakcie realizacji zamówienia zamawiający przewiduje przejechanie rocznie około 30500 km do, których przewiduje się dopłatę do jednego wozokilometra. 6.Wykonawca zobowiązuje się do zatrzymywania się na poszczególnych przystankach ustawionych na terenie gminy jak również na terenie miasta zgodnie z załącznikiem. 7.Zamawiający dopuszcza w czasie realizacji zamówienia zmianę ilości usług przedmiotu zamówienia zgodnie z potrzebami mieszkańców wsi oraz dopuszcza udzielenia zamówienia z wolnej ręki - zamówienia uzupełniającego. 8.Po podpisaniu umowy z wykonawcą na świadczenie powszechnie dostępnych usług przewozowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Suwałki wykonawca podaje rozkład jazdy do publicznej wiadomości przez ogłoszenia na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach, dworcu autobusowym. 9.Należność za przejazd będzie pobierana zgodnie z cennikiem opłat , a pasażer otrzymuje potwierdzenie wniesienia opłaty w postaci biletu wydanego zgodnie z przepisami o kasach rejestrujących. 10.Środki przewozowe służące do przewozu osób muszą być przystosowane do wymogów ustawy o transporcie drogowym. Do zabezpieczenia obsługi linii autobusowych wykonawca musi posiadać lub dysponować trzema (3) autobusami przystosowanymi do przewozu osób. 11.Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w rozumieniu art. 36 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013r. poz. 907 z późn. zm.). Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 36 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013r. poz. 907 z późn. zm.). Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.). Zamawiający nie narzuca obowiązku osobistego wykonywania zamówienia. Termin wykonania zamówienia od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.14.00.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Oświadczenie o posiadaniu niezbędnych uprawnień do wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia.
•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Oświadczenie wykonawcy.
•    III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykaz i doświadczenie wykonawcy.
•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Oświadczenie wykonawcy.
•    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Oświadczenie wykonawcy.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu należy przedłożyć:
•    wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Pisemne zobowiązanie innych podmiotów lub inny dokument wykazujący i potwierdzający, że wykonawca będzie korzystać z zasobów tych podmiotów w okresie wykonywania zamówienia stanowiącego przedmiot postępowania jeżeli wykonawca zamierza korzystać z zasobów podmiotów trzecich.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
•    1 - Cena - 0.95
•    2 - Rok produkcji autobusów - 0.05
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza w czasie realizacji zamówienia zmianę ilości usług/ tras, przystanków, liczby kilometrów/ przedmiotu zamówienia zgodnie z potrzebami mieszkańców wsi oraz w szczególnych okolicznościach niemożliwych do przewidzenia w w czasie podpisania umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina.suwalki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16- 400 Suwałki Referat ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych, pokój nr. 141.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16- 400 Suwałki Sekretariat pokój nr. 7.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU