INFORMACJA o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2021 roku


Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 późn. zm.) Wójt Gminy Suwałki zawiadamia, że dnia 10 grudnia 2020 roku Rady Gminy w Suwałkach podjęła uchwałę Nr XXIV/250/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.  
Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 stycznia 2021 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:
1.    20,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości wypełnia obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny;
2.    60,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania ustawowego obowiązku selektywnego zbierania odpadów;
3.    zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, tj.: – 3,00 złote miesięcznie od jednego mieszkańca.
W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów Wójt  z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.
 W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów właściciel nieruchomości nie może oddawać bioodpadów stanowiących odpady komunalne (tj. worków brązowych ani dostarczać bioodpadów do PSZOK).
Za brak selektywnej zbiórki odpadów nakładana będzie podwyższona opłata w wysokości trzykrotności wartości stawki podstawowej.
WAŻNE: Zgodnie z  ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 poz. 1439 ze zm.), każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego zbierania i odpadów komunalnych obejmującego: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,  bioodpady i  dodatkowo popiół.
Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania).
Wszelkie zmiany danych należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,   w którym nastąpiła zmiana w Urzędzie Gminy Suwałki w pokoju nr  138.
Mając na uwadze zasady współżycia społecznego prosimy Mieszkańców o rzetelne składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Deklaracje można składać w Urzędzie Gminy Suwałki, ul Świerkowa 45, 16-400 Suwałki lub wysyłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (wymaga posiadania podpisu elektronicznego).
Jednocześnie informujemy, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości danych zawartych w deklaracji Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz  do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością.  W przypadku braku reakcji na wezwanie wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z treścią ww. ustawy, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie  o zmienionej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej, jako iloczyn nowej stawki i danych zawartych w dotychczas złożonej deklaracji.
Właściciel  nieruchomości uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Terminy wnoszenia opłat nie uległy zmianie.


 PRZYPOMINAM


Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zgłaszać każdą zmianę danych mających wpływ na ustalenie opłaty (zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość, narodziny, zgon, zmiana właściciela, sprzedaż nieruchomości) w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Szczegółowe informacje uzyskać można w Referacie Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki., pokój nr 138 oraz pod numerem telefonu 87  565 93 54.
Informacje odnośnie gospodarki odpadami umieszczone są również na stronie internetowej Urzędu Gminy w zakładce sprawy urzędowe, gospodarka odpadami: http://www.gmina.suwalki.pl/kat/dla-mieszkancow/gospodatka-odpadami-2020

lub

http://www.gmina.suwalki.pl/kat/dla-mieszkancow/gospodarka-odpadami-2021


Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych