Herb Gmina Suwałki

URZĄD GMINY SUWAŁKI

ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek:  7:15 - 15:15
KASA :
poniedziałek - piątek:  8.00 -10.45; 11.00 - 14.00

Ewidencja ludności, dowody osobiste :
poniedziałek - piątek:  7.15 -14.00

Wójt Gminy przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków: poniedziałek, w godzinach:

14.00 - 16.00

 Zobacz gdzie się znajdujemy

SEKRETARIAT
Tel. 87 565 93 00, Fax 87 565 93 45
sekretariat@gmina.suwalki.pl 

Z-CA WÓJTA GMINY
tel. 87 565 93 00

SKARBNIK GMINY
tel. 87 565 93 33

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO -ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ
tel. 87 565 93 59

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
tel. 87 565 93 48

GMINNY OŚRODEK KULTURY W KRZYWEM

tel. 87 735 33 32, 87 735 33 35

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PŁOCICZNIE-TARTAK

tel. 87 563 90 50

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Cyfrowy Urząd
Portal mapowy
Projekt1

Gmina Suwałki zamieszkiwana jest przez 7 536 osób (stan na 31.12.2017 rok), zajmuje obszar 265 km i składa się z 49 sołectw. Położona jest w północnej części województwa podlaskiego, w południowo-wschodniej części powiatu suwalskiego. Największymi miejscowościami gminy są: Krzywe - leżące nad jeziorem Wigry, położone 5 km na wschód od Suwałk - siedziba Wigierskiego Parku Narodowego oraz Płociczno-Osiedle, Nowa Wieś i Mała Huta.

Suwałki, dnia 06 lutego 2018 r.

IG.631.1.2018.AP

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Suwałki ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Nabór odbędzie się od dnia 19 lutego 2018 r. do dnia 15 marca 2018 r. lub do wyczerpania  środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy na realizację w/w zadania.

Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Suwałki nr  IV/23/15 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Suwałki na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków (Dz. Urz. Województwa. Podlaskiego  z 2015 roku poz. 580).

Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięcia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy.

Dotacje celowe mogą być udzielane na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków zamieszkałych na obszarze gminy, na których budowa zbiorczych systemów kanalizacyjnych, bądź podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.

Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie wynoszące do 50% kosztów zakupu  i montażu przydomowej oczyszczalni ( będą podlegały rozliczeniu tylko faktury z roku 2018), nie więcej jednak niż 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych), pod warunkiem nie zalegania z opłacaniem opłat i podatków lokalnych do Urzędu Gminy Suwałki.

Zgłoszenie zakończenia inwestycji należy złożyć najpóźniej w terminie do 15 listopada 2018  roku. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie potwierdzające, że wykonane roboty i zakupione materiały, na które przedłożono faktury, zostały wykorzystane wyłącznie  do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

Wzory dokumentów są do pobrania ze strony internetowej Urzędu Gminy Suwałki http://www.gmina.suwalki.pl – AKTUALNOŚCI oraz w Urzędzie Gminy  - biuro obsługi interesanta lub w pok. nr 139.


Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych