Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej


Drodzy mieszkańcy!

Przypominamy, że obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, jeżeli na terenie występuje sieć kanalizacyjna.

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.


W przypadku, gdy właściciel nieruchomości, pomimo możliwości technicznych, nie podłączy nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, Wójt Gminy Suwałki może wydać decyzję administracyjną nakazującą wykonanie przyłącza. Wykonywanie decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dodatkowo właściciel nieruchomości, który nie wykonuje tego obowiązku podlega karze grzywny, a postępowanie w sprawie toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Wykonanie przyłącza powinno nastąpić niezwłocznie po uruchomieniu gminnej sieci kanalizacyjnej.


Na terenie naszej gminy zostało wybudowanych blisko 100km sieci kanalizacyjnej. Kanalizacja sanitarna występuje w takich miejscowościach jak: Cimochowizna, Stary Folwark, Krzywe, Mała Huta, Leszczewek, Leszczewo, Zielone Kamedulskie, Płociczno -Tartak, Płociczno - Osiedle, Gawrych Ruda, Sobolewo, Tartak, Piertanie, Magdalenowo, Wigry, Burdeniszki, Czerwony Folwark.

Planujemy też budowę sieci kanalizacyjnej na pozostałych terenach, w szczególności tam, gdzie występuje lub będzie występowała zwarta zabudowa mieszkaniowa.

W roku 2021 przewidujemy dwie kolejne inwestycje związane z budową sieci kanalizacyjnej. W m. Płociczno - Tartak (osiedle na terenach po byłym tartaku) - inwestycja z własnych środków i w m. Krzywe (nad jeziorem) - inwestycja przy wsparciu z programu rządowego, o ile uda się nam pozyskać dotację.

Jednak budowa sieci, jeżeli nie ma odbiorców, staje się ekonomicznie nieuzasadniona, a dopływu ścieków, niższy od tego, na jaki została zaprojektowana, powoduje, że cały system kanalizacji nie działa skutecznie, tak jak powinien.

Na terenach rozproszonych, gdzie budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych czy ekonomicznych nieuzasadniona, zachęcamy do budowy oczyszczalni ścieków, o ile budowa jej nie jest sprzeczna z przepisami odrębnymi, np. z zapisami mpzp czy warunków zabudowy.

W każdym przypadku jednak, czy to do czasu podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej, czy do czasu wybudowania oczyszczalni, należy prowadzić prawidłową gospodarkę nieczystościami ciekłymi. Przede wszystkim nieruchomość powinna być wyposażona w szczelny zbiornik bezodpływowy, a właściciel/użytkownik powinien zawrzeć umowę z przedsiębiorcą posiadającym aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych i przechowywać dowody potwierdzające wykonanie przez przedsiębiorcę usługi opróżniania zbiornika bezodpływowego (faktury, rachunki).


Koszty podłączenia do sieci kanalizacyjnej pokrywa właściciel nieruchomości.

Jednocześnie przypominamy mieszkańcom, że jest możliwość otrzymania dotacji na budowę przyłącza kanalizacyjnego oraz przyłącza kanalizacyjnego z przepompownią ścieków (w przypadku, gdy nie ma możliwości grawitacyjnego podłączenia nieruchomości do sieci głównej).

Od 15 lutego 2021 r. prowadzimy nabór wniosków pod hasłem „Przyłącz się!”.

To już kolejny rok, kiedy w taki sposób wspieramy naszych mieszkańców.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Suwałki do końca marca 2021 r.

Chcemy zachęcić Państwa do podłączenia się do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku gdzie nie ma takiej możliwości - do wybudowania oczyszczalni.

Program ma na celu uporządkowanie spraw związanych z gospodarką ściekową i likwidację starych, nieszczelnych szamb.


Wysokość dotacji, jakiej może udzielić Gmina Suwałki wynosi do 50% poniesionych kosztów brutto, do wysokości:

*       130 zł za 1 mb  przyłącza kanalizacyjnego (grawitacyjnego),


*       4000 zł w przypadku budowy oczyszczalni ścieków,


         *       5000 zł w przypadku budowy przyłącza kanalizacyjnego wraz z  przepompownią ścieków.


Szczegóły pod linkiem:

http://www.gmina.suwalki.pl/kat/aktualnosci/wojt-gminy-suwalki-oglasza-nabor-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-celowych-osobom-fizycznym-na-dofinansowanie-do-budowy-przydomowych-oczyszczalni-sciekow,-przylaczy-kanalizacyjnych-oraz-przylaczy-kanalizacyjnych-wraz-z-indywidualnymi-przepompownia


oraz pod nr tel. 87 565 93 86 w Referacie ds. Inwestycyjnych


Przypominamy także o obowiązku zgłaszania do gminnej ewidencji swoich szamb oraz oczyszczalni ścieków.


Szczegóły dotyczące ewidencji można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego pod numerem telefonu: 87 565 93 54.


 


Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych