Herb Gmina Suwałki

URZĄD GMINY SUWAŁKI

ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek:  7:15 - 15:15
KASA :
poniedziałek - piątek:  8.00 -10.45; 11.00 - 14.00

Ewidencja ludności, dowody osobiste :
poniedziałek - piątek:  7.15 -14.00

Wójt Gminy przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków: poniedziałek, w godzinach:

14.00 - 16.00

 Zobacz gdzie się znajdujemy

SEKRETARIAT
Tel. 87 565 93 00, Fax 87 565 93 45
sekretariat@gmina.suwalki.pl 

Z-CA WÓJTA GMINY
tel. 87 565 93 00

SKARBNIK GMINY
tel. 87 565 93 33

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO -ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ
tel. 87 565 93 59

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
tel. 87 565 93 48

GMINNY OŚRODEK KULTURY W KRZYWEM

tel. 87 735 33 32, 87 735 33 35

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PŁOCICZNIE-TARTAK

tel. 87 563 90 50

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Cyfrowy Urząd
Portal mapowy
Projekt1

Gmina Suwałki zamieszkiwana jest przez 7 536 osób (stan na 31.12.2017 rok), zajmuje obszar 265 km i składa się z 49 sołectw. Położona jest w północnej części województwa podlaskiego, w południowo-wschodniej części powiatu suwalskiego. Największymi miejscowościami gminy są: Krzywe - leżące nad jeziorem Wigry, położone 5 km na wschód od Suwałk - siedziba Wigierskiego Parku Narodowego oraz Płociczno-Osiedle, Nowa Wieś i Mała Huta.

Suwałki, dnia 27 sierpnia 2018r.

PSG. 4462.7.2018.WJ

 

           

OGŁOSZENIE

o stypendium szkolnym na rok szkolny 2018/2019

 

Wójt Gminy Suwałki informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Suwałki z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Do 15 września 2018 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2018 roku.

Kryterium dochodowe obowiązujące do 30 września 2018 r:

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.)
tj. 514 zł. (netto) (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – Dz. U. z 2015 r. poz. 1058).

Kryterium dochodowe obowiązujące od 1 października 2018 r:

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) tj. 528 zł. (netto) (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – Dz. U. z 2018 r. poz. 1358).

 Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów,
w związku z tym istnieje konieczność zbierania faktur/rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne. Paragony nie będą brane pod uwagę.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki. 

Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej www.gmina.suwalki.pl, a także w pok. nr 115 w budynku Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki.

Szczegółowe informacje w sprawie stypendium szkolnego można uzyskać w Gminie Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, tel.: 87 565 93 42.

                                                                      

                                                                                                                     (-) Wójt Gminy Suwałki

Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych