Suwałki, dnia 25 lutego 2019 r.

IG.631.1.2019.AP

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Suwałki ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Nabór odbędzie się od dnia 19 marca 2019 r. do dnia 05.04.2019 r. lub do wyczerpania środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy na realizację w/w zadania

Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Suwałki nr  IV/23/15 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Suwałki na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków (Dz. Urz. Województwa. Podlaskiego z 2015 roku poz. 580).

Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięcia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy.

Dotacje celowe mogą być udzielane na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków zamieszkałych na obszarze gminy, na których budowa zbiorczych systemów kanalizacyjnych, bądź podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.

Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie wynoszące do 50% kosztów zakupu  i montażu przydomowej oczyszczalni ( będą podlegały rozliczeniu tylko faktury z roku 2019), nie więcej jednak niż 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych), pod warunkiem nie zalegania z opłacaniem opłat i podatków lokalnych do Urzędu Gminy Suwałki.

Zgłoszenie zakończenia inwestycji należy złożyć najpóźniej w terminie do 15 listopada 2019  roku. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie potwierdzające, że wykonane roboty i zakupione materiały, na które przedłożono faktury, zostały wykorzystane wyłącznie  do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

Wzory dokumentów są do pobrania ze strony internetowej Urzędu Gminy Suwałki http://www.gmina.suwalki.pl – AKTUALNOŚCI oraz w Urzędzie Gminy - biuro obsługi interesanta lub w pok. nr 139.

Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych