W piątek 31 maja 2019 r. odbyła się VII sesja Rady Gminy Suwałki. Była to  pierwsza sesja absolutoryjna według znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506.) W tym roku, bowiem  po raz pierwszy Wójt miał obowiązek przedstawienia Radzie rocznego raportu o stanie gminy.


W dalszej kolejności obrad, po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Radni jednogłośni udzielili wotum zaufania Wójtowi Gminy Suwałki.


Następnie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2018 rok, sprawozdaniem finansowym za 2018 rok, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki, Radni jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy Suwałki absolutorium.


Ponadto, kolejnym ważnym punktem obrad było udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu na remont i przebudowę nw. dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie Gminy Suwałki:
1.    Remont drogi powiatowej nr 1148B Płociczno – Dubowo – Poddubówek w wysokości 330 158,81 zł.
2.    Remont drogi powiatowej nr 1150B Krzywe – Sobolewo – Płociczno – Gawrych Ruda – Słupie oraz drogi powiatowej nr 1151B Suwałki – Sobolewo w wysokości 1 123 458,17 zł.
3.    Przebudowa drogi powiatowej nr 1152B Suwałki (ul. Piaskowa) – Mała Huta – Stary Folwark w wysokości 208 396,87 zł.
Udzielona pomoc finansowa stanowi 50% całkowitej wartości remontu i przebudowy ww. dróg powiatowych.


Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych