bn201910232148442.jpg

W dniu 08 października 2019 r. Samorząd Województwa Podlaskiego podpisał umowę z Wigierskim Parkiem Narodowym na realizację partnerskiego projektu pod nazwą: „Modernizacja infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, którego Beneficjentem Wiodącym jest Wigierski Park Narodowy.

Gmina Suwałki w ramach powyższego przedsięwzięcia, dokona inwestycji polegającej na wykonaniu pomostu pływającego na jeziorze Czarne w miejscowości Krzywe.

 

Głównym celem projektu jest popularyzacja bogactwa przyrodniczego Wigierskiego Parku Narodowego oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego na tym obszarze chronionym.

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

- oznakowanie szlaku rowerowego „Wokół Wigier”.

- odbudowę kładki i mostu dla turystów pieszych i rowerowych na przesmyku pomiędzy jeziorami Wigry i Leszczewek – na przebiegu zielonego szlaku „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli;

- zagospodarowanie miejsca widokowego w Wigrach;

- zagospodarowanie miejsca odpoczynku na trasie przebiegu Podlaskiego Szlaku Bocianiego (czerwony rowerowy) i ścieżki edukacyjnej Suchary nad jeziorem Czarne;

- zagospodarowanie miejsca odpoczynku na Słupie na trasie przebiegu zielonego szlaku „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli;

- organizację konferencji: XXX lat turystyki w ochronie przyrody na terenie WPN.

 

Wartość zadania Gminy Suwałki w projekcie wyniesie 228 212,64 zł brutto, z czego – planowane finansowanie projektu nastąpi:

1)      ze środków budżetu państwa dofinasowanie projektu wyniesie nie więcej
niż do 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych zadania –  193 980,74 zł brutto;

2)      ze środków własnych Gminy Suwałki w zakresie niesfinansowanym środkami, wyniesie 15 % całkowitych kosztów kwalifikowanych zadania – 34 231,90 zł brutto.

 

Planowany okres realizacji projektu: od 06.09.2019 r. do dnia 30.12.2020 r.


Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych