bn201910232138022.jpg

W dniu 19 września 2019 r. Wójt Gminy Suwałki podpisał umowę z Dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku na dofinansowanie Projektu pt. „Nowy Punkt Przedszkolny w Turówce Nowej, w gminie Suwałki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.1. Zapewnienie równowagi dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 10 dzieci z gminy Suwałki poprzez utworzenie punktu przedszkolnego w miejscowości Turówka Nowa oraz doskonalenie zawodowe zatrudnionych w nim nauczycieli.

Główne działania przedsięwzięcia:


  1. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Ośrodka Wychowania Przedszkolnego.
  2.  Wyposażenie Ośrodka Wychowania Przedszkolnego.

  3.   Utworzenie placu zabaw.

  4.  Bieżące utrzymanie przedszkola.
  5.  Zajęcia specjalistyczne.

  6. Kształcenie nauczycieli.

Całkowita wartość projektu wynosi: 425 144,13 zł brutto z czego:

·         84,92 % całkowitych kosztów kwalifikowanych zadania, zostanie dofinansowana z budżetu państwa – 361 044,13 zł.

·         15,08 % całkowitych kosztów kwalifikowanych zadania, to wkład własny Gminy Suwałki – 64 100,00 zł.

 

Planowany okres realizacji projektu: od 01.07.2019 r. do 31.08.2020 r.

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych