bn201910232304062.jpg

W dniu 10 października 2019 r. Wójt Gminy Suwałki podpisał z Samorządem Województwa Podlaskiego umowę na dofinansowanie Projektu pt. „Utworzenie sieci świetlic środowiskowych w gminie Suwałki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Celem projektu jest stworzenie sieci 3 świetlic środowiskowych w gminie Suwałki w miejscowościach: Płociczno – Tartak, Przebród, Nowa Wieś, które będą świadczyć usługi dziennej opieki nad dziećmi i młodzieżą w wieku od 6 do 17 roku życia, zagrożoną wykluczeniem społecznym lub ubóstwem.

Zadaniem świetlic środowiskowych będzie zapewnienie dzieciom i młodzieży profesjonalnej opieki opiekuńczo-wychowawczej oraz edukacyjnej od pon. – do piątku od godz. 11.00 do godz. 19.00 (pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, zabawa oraz rozwój zainteresowań).

Całkowita wartość projektu wynosi: 429 499,00 zł brutto z czego -  planowane finansowanie projektu nastąpi:

1) ze środków budżetu państwa dofinasowanie projektu wyniesie nie więcej niż do 93,98% całkowitych kosztów kwalifikowanych zadania – 403 649,00 zł brutto;

2) ze środków własnych Gminy Suwałki w zakresie niesfinansowanym środkami, wyniesie 6,02% całkowitych kosztów kwalifikowanych zadania – 25 850,00 zł brutto.

W ramach projektu wykonywane zostaną następujące zadania:

  • Prace adaptacyjne, doposażenie oraz bieżące funkcjonowanie świetlicy w Płocicznie Tartak;
  • Prace adaptacyjne, doposażenie oraz bieżące funkcjonowanie świetlicy w Nowej Wsi;
  • Doposażenie i bieżące funkcjonowanie świetlicy w Przebrodzie.

 

Planowany okres realizacji projektu: od 01.04.2020 r. do 30.06.2021 r.

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych