W dniu 19 grudnia 2019 r. Wójt Gminy Suwałki podpisał umowę o dofinansowanie operacji:

,, Zabawa bez barier – integracyjne place zabaw w miejscowościach turystycznych Gminy Suwałki”

 

Operacja będzie realizowana w zakresie działania ,,Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 ”Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze”.

 

Cel operacji: utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Suwałki poprzez budowę trzech integracyjnych placów zabaw w msc. Krzywe, Potasznia i Sobolewo wraz z utworzeniem miejsca pracy dla opiekuna obiektów.

Całkowita wartość operacji: 165 778,94 zł

Wartość dofinansowania: 111 071,00 zł, w tym 94 410,35 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

 

Planowany rezultat:

W ramach realizacji operacji zostaną zagospodarowane na cele edukacyjno-rekreacyjne trzy przestrzenie publiczne poprzez utworzenie integracyjnych placów zabaw w miejscowościach: Krzywe, Potasznia i Sobolewo, składających się z:

1)     czterech urządzeń zabawowych tj.

·       zestaw ze zjeżdżalnią,

·       huśtawka podwójna, w tym jedna dostosowana do osób niepełnosprawnych,

·       piaskownica integracyjna, dostosowana do potrzeb dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich,

·       bujak sprężynowy typu konik;

2)     tablicy informacyjnej zawierającej materiał merytoryczno-fotograficzny dot. cennych walorów przyrodniczych występujących na terenie gminy Suwałki, ze szczególnym uwzględnieniem bogatych zasobów rybołówstwa na terenie samorządu i Wigierskiego Parku Narodowego;

3)     tablicy informacyjnej zawierającej opracowanie merytoryczno-fotograficzne dot. dziedzictwa kulturowo-historycznego samorządu, ze szczególnym uwzględnieniem wsi, w której tablica zostanie zamontowana.

W ramach zawartego porozumienia o współpracy, Ośrodek Kultury Gminy Suwałki zapewni animatora zabaw, który będzie organizował zabawy dla najmłodszych na terenie nowoutworzonej infrastruktury.

Za utrzymanie porządku i czystości na terenie utworzonych placów zabaw oraz zapewnienie pomocy asystenckiej dzieciom niepełnosprawnym, korzystającym z integracyjnych placów zabaw odpowiedzialny będzie opiekun obiektów.

Informacja o godzinach pracy animatora zabaw i opiekuna obiektów dostępna będzie na terenie każdego z trzech placów zabaw oraz stronie internetowej www.gmina.suwalki.pl.

Planowany okres realizacji operacji: do końca czerwca 2020 r.
Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych