Gospodarka odpadami 2020

KONTAKT:   - deklaracje, zasady segregacji, harmonogram odbioru: 87-565-93-54
- wysokość opłat, zaległości w opłatach, upomnienia: 87-565-93-37

 

Wójt Gminy Suwałki informuje, że od dnia 14 września 2020 r. odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Suwałki odbierać będzie firma:


     KOMA Ełk Sp. z o.o. , ul. Sikorskiego 19 C, 19-300 Ełk

tel. 87 610 07 07


Informujemy,  że w związku ze zmianą odbiorcy odpadów komunalnych od dnia  14 września obowiązują  nowe poniżej zamieszczone harmonogramy:


Z dniem 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nowe  wzory deklaracji, w związku z tym,

należy złożyć nową deklarację !Z dniem 1 stycznia 2020 r. nastąpiła zmiana konta Urzędu Gminy Suwałki, na które należy uiszczać opłaty za odpady komunalne, tj.:


Bank PEKAO S.A. O/Białystok, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok


 nr 88 1240 5211 1111 0010 9364 9178


Terminy opłat: za styczeń, luty, marzec - do 15 marca
za kwiecień, maj, czerwiec - do 15 czerwca

za lipiec, sierpień, wrzesień - do 15 września
za październik, listopad, grudzień - do 15 listopada   


Informujemy również, iż od 1 stycznia 2020 r. Gmina Suwałki nie obejmuje w gminnym systemie  gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałych.

Przedsiębiorcy mają obowiązek zawrzeć indywidualną umowę na odbiór odpadów komunalnych z Firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.


W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19, oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych, Minister Klimatu wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym określili wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

Pliki do pobrania

Druki deklaracji od 1 stycznia 2020 roku

Pliki do pobrania

bn202002180814506.jpg
bn202003201014546.jpg
bn202002061510036.jpg
bn202002061510366.jpg

Zgłoszenie do gminnej ewidencji zbiornika bezodpływowego do gromadzenia nieczystości płynnych (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków

Pliki do pobrania

Zbiorniki bezodpływowe i transport nieczystości ciekłych

Pliki do pobrania

Uzyskiwane poziomy recyklingu


Pliki do pobrania

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Pliki do pobrania

Harmonogramy odbioru odpadów w 2020 roku

Pliki do pobrania

Uchwały Rady Gminy Suwałki

Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych