Gospodarka odpadami 2020

KONTAKT:   - deklaracje, zasady segregacji, harmonogram odbioru: 87-565-93-54
- wysokość opłat, zaległości w opłatach, upomnienia: 87-565-93-37

Z dniem 1 stycznia 2020 r. odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Suwałki odbierać będzie:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o.,

tel. 87 565 32 85


Z dniem 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nowe  wzory deklaracji, w związku z tym,

należy złożyć nową deklarację !Z dniem 1 stycznia 2020 r. nastąpiła zmiana konta Urzędu Gminy Suwałki, na które należy uiszczać opłaty za odpady komunalne, tj.:


Bank PEKAO S.A. O/Białystok, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok


 nr 88 1240 5211 1111 0010 9364 9178


Terminy opłat: za styczeń, luty, marzec - do 15 marca
za kwiecień, maj, czerwiec - do 15 czerwca

za lipiec, sierpień, wrzesień - do 15 września
za październik, listopad, grudzień - do 15 listopada   


Informujemy również, iż od 1 stycznia 2020 r. Gmina Suwałki nie obejmuje w gminnym systemie  gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałych.

Przedsiębiorcy mają obowiązek zawrzeć indywidualną umowę na odbiór odpadów komunalnych z Firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.


W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19, oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych, Minister Klimatu wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym określili wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

Pliki do pobrania

Druki deklaracji od 1 stycznia 2020 roku

Pliki do pobrania

bn202002180814506.jpg
bn202003201014546.jpg
bn202002061510036.jpg
bn202002061510366.jpg

Zgłoszenie do gminnej ewidencji zbiornika bezodpływowego do gromadzenia nieczystości płynnych (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Uzyskiwane poziomy recyklingu


Pliki do pobrania

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Pliki do pobrania

Harmonogramy odbioru odpadów w 2020 roku

Pliki do pobrania

Uchwały Rady Gminy Suwałki

Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych