Stawki podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujące na terenie Gminy Suwałki w 2019 r.

Pliki do pobrania

z201901041436142.jpg

Dokumenty do pobrania dla osób fizycznych w tym spółek cywilnych:

Pliki do pobrania

Dokumenty do pobrania osoby prawne, jednostek organizacyjnych w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej:

Pliki do pobrania

Akcyza

bn201901092303312.jpg

WAŻNE

    Przyjęta przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 22 lutego 2019 r. ustawa o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej umożliwia zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w przypadku zakupu oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00. Ustawa ta została podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 1 marca 2019r.

    Zgodnie z art. 1a ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340, z późn. zm.), zmiany oznaczenia oleju napędowego w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują zmian w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, jeżeli nie zostały określone w niniejszej ustawie.

   Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1006/2011 z dnia 27 września 2011 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, wprowadzającym od dnia 1 stycznia 2012 r. zmiany w kodach CN oleju napędowego, uwzględniając klucz przejścia opracowany przez Eurostat, olej napędowy oznaczony kodem CN 2710 20 11 do czasu zmiany tego rozporządzenia był oznaczony kodem CN 2710 19 41.

    W związku z powyższym od oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 41 oraz 2710 20 11 do 2710 20 19 po wejściu w życie ww. ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. również będzie przysługiwał zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

     Ponadto ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. wydłuża w 2019 r. pierwszy termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do dnia 31 marca 2019 r.  W przypadku złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego w pierwszym terminie:

1) zwrot tego podatku będzie przyznawać się za okres 6 miesięcy poprzedzających luty 2019 r.,

2) wypłata zwrotu tego podatku nastąpi w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja 2019 r.

Pliki do pobraniaNr konta bankowego na który należy uiszczać podatki, opłaty lokalne, opłatę skarbową oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Bank Pekao S.A. o/Suwałki 50 1240 5891 1111 0000 5753 6152Powiadamianie SMS 

Informujmy, że od dnia 25 sierpnia 2017 roku uruchomiliśmy dla podatników Gminy Suwałki system powiadamiania SMS o upływie terminu do zapłaty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przesyłane powiadomienie SMS nie spowoduje po Państwa stronie żadnych kosztów, a przypomni o obowiązku zapłaty zaległego podatku lub opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jeżeli pomimo przesłanego powiadomienia SMS zaległość nie zostanie uregulowana to zostanie wysyłane pisemne upomnienie i wtedy już będą pobierane dodatkowe koszty od pisemnego upomnienia.

Aby każdy z podatników mógł otrzymywać powiadomienie SMS należy wypełnić i dostarczyć do Urzędu Gminy Suwałki wniosek - zgodę na przesyłanie informacji, podając swoje dane oraz numer telefonu komórkowego.

Wniosek można pobrać:  >>tutaj<<

lub też wypełnić na miejscu w Urzędzie Gminy Suwałki ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki.
Archiwum:
Stawki podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego za 2014 r.

Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych