KARTA INFORMACYJNA
Budowa lub przebudowa zjazdu

Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.).
2.    Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.).
3.    Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).
4.    Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.).
5.    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729).
6.    Uchwała Nr VIII/70/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
7.    Uchwała Nr XII/101/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 20 listopada 2015 roku zmieniająca uchwałę nr VIII/70/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych.

Przy budowie i przebudowie zjazdu obowiązuje następujący tryb postępowania

ETAP I – zezwolenie na lokalizację nowego zjazdu lub przebudowę istniejącego zjazdu


1.    Wnioski o wydanie zezwolenia na lokalizację nowego zjazdu lub przebudowę istniejącego zjazdu należy składać w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki Do wniosku należy załączyć:
-     kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
-    kopię mapy dla danego terenu zawierającą informację o sposobie zagospodarowania działek sąsiednich, naniesionym zjazdem i granicami działek,
-     opłatę skarbową w przypadku złożenia pełnomocnictwa – 17,00 zł, Opłata skarbowa:
-     zgodnie z częścią III ust. 44 pkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 25, poz. 1635) zezwolenie na przebudowę lub budowę zjazdu z dróg publicznych, do celów innych niż mieszkalne podlegają opłacie skarbowej w wysokości – 82,00 zł,
-     nie podlegają opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) budowa lub przebudowa zjazdu związana z budownictwem mieszkaniowym.

2.    Odpowiedź zostanie udzielona w drodze decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania

Etap II – uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu

1.    Projekt budowlany zjazdu podlega uzgodnieniu w Urzędzie Gminy Suwałki. Do wniosku należy załączyć:
-     projekt budowlany,
-     decyzję na lokalizację zjazdu,
-     opłatę skarbową w przypadku złożenia pełnomocnictwa – 17,00 zł.

2.    Odpowiedź zostanie udzielona pismem.

Pliki do pobrania

Etap III – zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, dotyczące prowadzenia robót w pasie drogowym związanych z budową lub przebudową zjazdu

1.    Wnioski o zajęcie pasa drogowego na czas budowy lub przebudowy zjazdu należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki. Do wniosku należy załączyć:
-     szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
-     zatwierdzony projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa lub ogólny plan orientacyjny w skali 1:10.000 lub 1:25.000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,
-     harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, w przypadku etapowego prowadzenia robót,

-    oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 1. Wykonawca zobowiązuje się:

-    przed przystąpieniem do robót uzgodnić z instytucjami, których urządzenia znajdują się w pasie projektowanych robót,

-    umożliwić dojazd w rejonie robót dla wszystkich pojazdów uprzywilejowanych,

-   oznakować rejon robót w znaki i zabezpieczenia zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego,

-    zgłosić i uzyskać zgodę na wszelkie zmiany w sprawie i terminie wykonania robót,

-   przystąpić do robót  i zakończyć je w terminie określonym w pozwoleniu uzyskując potwierdzenie przyjęcia przez Urząd Gminy Suwałki (protokół przekazania i odbioru).

2.    Odpowiedź zostanie udzielona w drodze decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania

Za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych pobiera się opłaty na podstawie art. 40 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.)

oraz na podstawie Uchwały Nr VIII/70/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 r. i Uchwały Nr  XXII/101/15 zmieniającej Uchwałę Nr VIII/70/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych


UWAGA:

-     w przypadku przekroczenia terminu wykonania robót lub zajęcie powierzchni większej niż deklarowana w niniejszym wniosku, zostanie nałożona kara pieniężna w wysokości dziesięciokrotnej opłaty zajętego pasa,

-     wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za szkody mające związek z prowadzonymi robotami w czasie ich trwania oraz wskutek wad ujawnionych po ich zakończeniu,

-     wnioskodawca ponosi odpowiedzialność karno – administracyjną w przypadku prowadzenia robót niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu.

Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych