Herb Gmina Suwałki

URZĄD GMINY SUWAŁKI

ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

 Zobacz gdzie się znajdujemy
Wójt Gminy przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w każdy piątek, w godzinach od 10.00 do 16.00

SEKRETARIAT
Tel. 87 565 93 00, Fax 87 565 93 45
sekretariat@gmina.suwalki.pl 

SEKRETARZ URZĘDU
tel. 87 565 93 00

SKARBNIK GMINY
tel. 87 565 93 33

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO -ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ
tel. 87 565 93 59

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
tel. 87 565 93 48

GMINNY OŚRODEK KULTURY W KRZYWEM

tel. 87 735 33 32, 87 735 33 35

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PŁOCICZNIE-TARTAK

tel. 87 563 90 50

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Cyfrowy Urząd
Portal mapowy
Projekt1

Gmina Suwałki zamieszkiwana jest przez 7 536 osób (stan na 31.12.2017 rok), zajmuje obszar 265 km i składa się z 49 sołectw. Położona jest w północnej części województwa podlaskiego, w centrum ziemskiego powiatu suwalskiego. Największymi miejscowościami gminy są leżące nad jeziorem Wigry:  Krzywe , położone 5 km na wschód od Suwałk - siedziba Wigierskiego Parku Narodowego oraz Płociczno-Osiedle, Nowa Wieś i Mała Huta

Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół

ul. Świerkowa 45

16-400 Suwałki

Godziny pracy: poniedziałek -piątek: 7.15 – 15.15 


Irena Maria Walendzewicz - Kierownik

tel. : +48 87 565 93 59 - Kierownik

tel. : +48 87 565 93 57 do 60

E-mail: gzeas@gmina.suwalki.pl


Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Suwałkach działa od 1 stycznia 1996 roku. Powołany został uchwałą Rady Gminy w Suwałkach Nr XII/56/95 z dnia 30 listopada 1995r. w celu obsługi administracyjno-ekonomicznej i organizacyjnej szkół z terenu Gminy Suwałki.

 

W Zespole utworzone są następujące stanowiska pracy:

·       Kierownik Zespołu

·       Główny Księgowy

·       3 samodzielne stanowiska

 

Do zadań Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Suwałkach należy
w szczególności:

·         Prowadzenie zbiorczej obsługi finansowo- księgowej, organizowanie wypłat i wynagrodzeń oraz ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach;

·         Sporządzanie sprawozdań, prowadzenie ewidencji w zakresie wydatków z osobowego funduszu płac i funduszu świadczeń socjalnych;

·         Opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych;

·         Opracowanie zbiorczych projektów, planów i analiz ekonomicznych oraz sprawozdań
i informacji z zakresu zadań oświaty;

·         Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej przez szkoły;

·         Sygnalizowanie Wójtowi Gminy nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami finansowymi przez szkoły;

·         Nadzorowanie spraw kadrowych;

·         Nadzorowanie spraw administracyjno-gospodarczych i zaopatrzeniowych;

·         Organizowanie dowożenia dzieci do szkół;

·         Nadzorowanie inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących mienie szkół;

·         Współpraca z dyrektorami szkół w sprawach całokształtu funkcjonowania oświaty;

·         Nadzór nad realizacją obowiązku nauki przez dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Suwałki;

·         Egzekucja obowiązku nauki;

·         Prowadzenie baz danych Systemu Informacji Oświatowej;

·         Nadzorowanie ubezpieczeń składników majątku szkół.

 

Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Suwałkach zasięgiem działania obejmuje następujące jednostki organizacyjne:


Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych