Suwałki, dnia 07 czerwca 2019 roku


In.6220.19.2019.SR

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI


o wszczęciu postępowania i wyłożenia raportu

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 33 ust 1 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego „ELKAM” Elżbieta Kamińska zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie zmiany decyzji znak IG.S.7614-1-24/08/09 z dnia 25 marca 2009 roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża „Zielone Kamedulskie” na działce o nr geod. 55/40 obręb ewidencyjny Zielone Kamedulskie, gm. Suwałki.

Do wniosku o wydanie decyzji został dołączony „Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża piasku ze żwirem „Zielone Kamedulskie”.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), dla których obligatoryjny jest obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Jednocześnie informuję, że Wójt Gminy Suwałki pismem znak In.6220.19.2019.SR z dnia 07 czerwca 2019 roku wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach i Państwowego Gospodarstwa Wodnego  Wody Polskie z prośbą o uzgodnienie ww. przedsięwzięcia.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach będzie wydawał Wójt Gminy Suwałki, po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

Stronom postępowania służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w sytuacji kiedy nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa ani w terminie wskazanym w trybie art. 36 § 1 (bezczynność) lub w sytuacji kiedy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Z aktami sprawy w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na środowisko można zapoznać się w referacie ds. Inwestycyjnych w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45 w pokoju nr 141A, w poniedziałek w godzinach 8:00 - 15:45, wtorek - piątek w godzinach 7.30 - 15.15.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie, które rozpatrzy Wójt Gminy Suwałki można zgłaszać w terminie 30 dni od dnia 12.06.2019 r. do 11.07.2019 r.

 

                                                                 (-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Suwałki jest: Wójt Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, tel. 875659300, e-mail sekretariat@gmina.suwalki.pl


Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@gmina.suwalki.pl

Dane są przetwarzane w celu ustalania wpływu realizacji inwestycji na środowisko.

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż na podstawie przepisów prawa.

Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat.

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.       

Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.           

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie


Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych