Herb Gmina Suwałki

URZĄD GMINY SUWAŁKI

ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek:  7:15 - 15:15
KASA :
poniedziałek - piątek:  8.00 -10.45; 11.00 - 14.00

Ewidencja ludności, dowody osobiste :
poniedziałek - piątek:  7.15 -14.00

Wójt Gminy przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków: poniedziałek, w godzinach:

14.00 - 16.00

 Zobacz gdzie się znajdujemy

SEKRETARIAT
Tel. 87 565 93 00, Fax 87 565 93 45
sekretariat@gmina.suwalki.pl 

Z-CA WÓJTA GMINY
tel. 87 565 93 00

SKARBNIK GMINY
tel. 87 565 93 33

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO -ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ
tel. 87 565 93 59

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
tel. 87 565 93 48

GMINNY OŚRODEK KULTURY W KRZYWEM

tel. 87 735 33 32, 87 735 33 35

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PŁOCICZNIE-TARTAK

tel. 87 563 90 50

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Cyfrowy Urząd
Portal mapowy
Projekt1

Gmina Suwałki zamieszkiwana jest przez 7 536 osób (stan na 31.12.2017 rok), zajmuje obszar 265 km i składa się z 49 sołectw. Położona jest w północnej części województwa podlaskiego, w południowo-wschodniej części powiatu suwalskiego. Największymi miejscowościami gminy są: Krzywe - leżące nad jeziorem Wigry, położone 5 km na wschód od Suwałk - siedziba Wigierskiego Parku Narodowego oraz Płociczno-Osiedle, Nowa Wieś i Mała Huta.

Data publikacji: Suwałki 11.10.2018 r.

Suwałki, dnia 04 października 2018 roku

IG.6220.7.2018.SR

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

         Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Renaty Kuczyńskiej – Szulcbacher Pracownia Projektowa Projektor, ul. Noniewicza 85C, 16-400 Suwałki pełnomocnika Mirosława Szulińskiego Wydobycie  i Handel Żwirem „Szmit” Zielone Kamedulskie 2A, 16-402 Suwałki została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wyposażeniu istniejącej żwirowni zlokalizowanej na dz. ew.  94/16 eksploatującej istniejące złoże Zielone Kamedulskie VII w szybko – przestawną wytwórnię do odważania  i mieszania o zabudowie modułowej, wraz z mieszarką talerzową dla składowania w układzie szeregowym czterech boksów zasypowych  o pojemności 35 m3 każdy, a także  w zasobnik 15 m3 1 szt, taśmociąg 25 m – 2szt., przesiewacz – 1 szt., konstrukcję wsporczą przesiewacza – 1 szt., odwadniacz – 1 szt., taśmociąg 20 m – 3 szt., panel sterujący – 1 szt..

         Zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuję, że z aktami sprawy oraz treścią decyzji można zapoznać się w ciągu 14 dni w Urzędzie Gminy Suwałki, w referacie ds. Inwestycyjnych   i Gospodarczych.

         Od w/w decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie   14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

         W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja  staje się ostateczna i prawomocna,  co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

(-) Wójt Gminy Suwałki

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych