Suwałki, dnia 6 maja 2019 roku

PP.6730.19.2019.JM

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

          Na podstawie art. 49 § 1 i 2 i art. 49a  oraz art. 10 § 1  Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096 t.j.) zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji  o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie wraz ze zmianą konstrukcji dachu części budynku mieszkalnego na działce nr geod. 227/2 położonej w miejscowości Płociczno-Osiedle w gminie Suwałki.

            Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona  może w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki zapoznać się z dokumentami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz wnieść uwagi i zastrzeżenia. Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane dowody

         
 (-) Wójt Gminy Suwałki

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych