Suwałki, dnia 06 września 2019 roku

PP.6733.5.2019.ID

 OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

            Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018, poz. 1945) zawiadamia się, że na wniosek, który wpłynął do tut. Urzędu dnia 03 września 2019 roku Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwalki w imieniu której działa pełnomocnik Renata Kuczyńska – Szulcbacher ul. Noniewicza 85C, 16-400 Suwałki zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej PE 160 mm ze stacją podwyższania ciśnienia oraz instalacją zewnętrzną ENN na działkach nr geod. 7/3, 7/2, 8/3, 8/4, 9/1, 10, 15/2, 47/10, 13, 14/6, 14/8, 16/90 obręb Zielone Kamedulskie i na działce nr geod. 31926 obręb nr 7, Miasto Suwałki.

Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w oparciu o przepisy odrębne.

            Zgodnie z art. 10 § 1 KPA w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

           

            (-)  Wójt Gminy Suwałki    

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych