Suwałki, dnia 09 października 2020 roku

PP.6733.6.2020.ID

   OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamia się,  że na wniosek, który wpłynął do tut. Urzędu dnia 17 lipca 2020 roku, PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin reprezentowana przez pełnomocnika Eltis Paweł Gudajtis, Al. Jana Pawła II 72/36, 15-080 Białystok, została wydana decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 20kV i nN 0,4kV na działkach nr geod. 756/2, 733, 735, 739, 740/1, 740/2, 728, 734, 443, 59/23, 59/22, 59/21, 59/12, 59/3 w obrębie Płociczno - Tartak w gminie Suwałki.

Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest brak możliwości zaskarżenia niniejszej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania nie może być wycofane.

             (-)  Wójt Gminy Suwałki

 

 

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych