Suwałki, dnia 10 sierpnia 2020 roku

PP.6733.10.2019.JM

 

 OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI


          Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-20kV oraz budowę słupa linii napowietrznej SN-20kV na działce nr geod. 620 położonej w miejscowości Sobolewo w gminie Suwałki.  

           Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45 w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

            Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

 (-) Wójt Gminy Suwałki

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych