Suwałki, dnia 10 stycznia 2020 roku

PP.6733.8.2019.ID

 


OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie podziemnego zbiornika przeciwpożarowego o konstrukcji żelbetowej, budowie instalacji oświetleniowej terenu oraz instalacji monitoringu na działce nr geod. 189 w miejscowości Zielone Kamedulskie w gminie Suwałki.

            Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

            Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

        

                                                                                                              (-) Wójt Gminy Suwałki

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych