Suwałki, dnia 11 kwietnia 2019 roku

PP.6730.19.2019.JM

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

 

            Na podstawie art. 49 § 1 i 2 i art. 49a  oraz art. 10 § 1  Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096 t.j.) zawiadamiam, iż projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie wraz ze zmianą konstrukcji dachu części budynku mieszkalnego na działce nr geod. 227/2 położonej w miejscowości Płociczno-Osiedle w gminie Suwałki, przekazano stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 t.j.) Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska oraz art. 53 ust. 4 pkt 6  Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu „Wody Polskie” Dyrektor Zarządu Zlewni w Augustowie do uzgodnień według kompetencji ustawowych.

            Zgodnie z art. 53 ust. 5c, ww. ustawy, w przypadku nie zajęcia stanowiska przez RDOŚ w terminie 21 dni od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia – uzgodnienie uważa się za dokonane.

            Zgodnie z art. 53 ust. 5, ww. ustawy, w przypadku nie zajęcia stanowiska  przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia – uzgodnienie uważa się za dokonane.

           Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

 

(-) Wójt Gminy Suwałki

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych