Suwałki, dnia 12 grudnia 2019 roku

PP.6733.9.2019.JM

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

            Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018, poz. 1945) zawiadamia się, że na wniosek, który wpłynął do tut. Urzędu dnia 11 grudnia 2019 roku, PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej SN-15kV i nn-0,4kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn na działkach nr geod. 36/5 i 89/1 położonych w miejscowości Kropiwne Stare i działkach nr geod. 14/3, 14/2, 13, 12, 129/1, 16, 17, 21/1, 22/1, 23/1, 23/3, 138, 25/1, 26/1, 8, 9, 10, 11/4, 11/3, 130 położonych w miejscowości Żyliny w gminie Suwałki.

Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w oparciu o przepisy odrębne.

            Zgodnie z art. 10 § 1 KPA w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

 

            (-)  Wójt Gminy Suwałki    

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych