Suwałki, dnia 12 listopada 2019 roku

PP.6733.6.2019.ID

   OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamia się,  że na wniosek, który wpłynął do tut. Urzędu dnia 12 września 2019 roku, PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin w imieniu którego działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok reprezentowana przez pełnomocnika Michała Kaźmierczak, JKCOMPLEX s.c., ul. Waszyngtona 22a/56, 15-274 Białystok została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznych i kablowych nn (0,4kV) i przebudowie przyłączy energetycznych nn0,4kV na działce nr geod. 42/5 położonej w obrębie Okuniowiec i na działkach nr geod. 82/6, 82/3, 82/4, 82/5, 132/3, 64/3, 133/3 w obrębie Mała Huta w gminie Suwałki.

Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest brak możliwości zaskarżenia niniejszej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania nie może być wycofane.


                                                                                                            (-)  Wójt Gminy Suwałki

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych