Suwałki, dnia 15 lutego 2021 roku

PP.6733.10.2020.ID

   OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamia się,  że na wniosek, który wpłynął do tut. Urzędu dnia 14 grudnia 2020 roku, BOGMAR Roboty Ziemne, Transport i Handel Bogusław Martynko, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno – kablowej SN-20kV i kablowej nn-0,4kV, w tym: słupowej stacji transformatorowej 20/0,4kV, linii napowietrznej SN-20kV, linii kablowej SN-20kV, słupa linii napowietrznej SN-20kV, linii kablowej nn-0,4kV, złącza kablowo – pomiarowego półpośredniego ZK1+PP na działce nr geod. 3 położonej w obrębie Kuków i działce nr geod. 56 położonej w obrębie Kuków - Folwark w gminie Suwałki.

Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest brak możliwości zaskarżenia niniejszej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania nie może być wycofane.

                (-) Wójt Gminy Suwałki

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych