Suwałki, dnia 15 lutego 2021 roku

PP.6733.2.2021.ID

 OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

            Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 293 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek, który wpłynął do tut. Urzędu dnia 25 stycznia 2021 roku, uzupełniony w dniu 12 lutego 2021 roku PGE Dystrybucja S.A., w imieniu którego działa pełnomocnik Tomasz Janiszewski, ul. Warszawska 6 lok. 32, 15-063 Białystok zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno – kablowej nN 0,4kV na działce nr geod. 31 położonej w obrębie Bród Nowy w gminie Suwałki.

Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w oparciu o przepisy odrębne.

            Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski. 

           (-) Wójt Gminy Suwałki

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych