Suwałki, dnia 15 września 2020 roku

PP.6733.6.2020.ID

 
 OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 20kV i nN 0,4kV na działkach nr geod. 756/2, 733, 735, 739, 740/1, 740/2, 728, 734, 443, 59/23, 59/22, 59/21, 59/12, 59/3 w obrębie Płociczno - Tartak w gminie Suwałki.

            Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

            Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

                    (-) Wójt Gminy Suwałki

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych