Suwałki, dnia 17 września 2019 roku

PP.6733.6.2019.ID

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

            Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018, poz. 1945) zawiadamia się, że na wniosek, który wpłynął do tut. Urzędu dnia 12 września 2019 roku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin w imieniu którego działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok reprezentowana przez pełnomocnika Michała Kaźmierczak, JKCOMPLEX s.c., ul. Waszyngtona 22a/56, 15-274 Białystok zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznych i kablowych nn (0,4kV) i przebudowie przyłączy energetycznych nn 0,4kV na działce nr geod. 42/5 położonych w obrębie Okuniowiec i na działkach nr geod. 82/6, 82/3, 82/4, 82/5, 132/3, 64/3, 133/3 w obrębie Mała Huta w gminie Suwałki.

Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w oparciu o przepisy odrębne.

Informuję, iż zgodnie z art. 35 § 3 załatwienie sprawy, ze względu na jej szczególnie skomplikowany charakter, nastąpi w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.  W oparciu o art. 35 § 5 do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Na podstawie art. 37 § 1 i 2 stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia jeżeli: nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.

            Zgodnie z art. 10 § 1 KPA w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

            (-)  Wójt Gminy Suwałki    

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych