Suwałki, dnia 18 lutego 2020 roku

PP.6733.10.2019.JM

 

 
 OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

 Na podstawie art. 10 § 1 i art. 97 § 1 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 t.j.), zawiadamia się, że zostało zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-20kV oraz budowie słupa linii napowietrznej SN-20kV na działce nr geod. 620 położonej w miejscowości Sobolewo w gminie Suwałki do czasu rozstrzygnięcia zażalenia przez Ministra Klimatu na postanowienie Wigierskiego Parku Narodowego w sprawie odmowy uzgodnienia projektu decyzji.

Działając w oparciu o art. 98 § 1 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 t.j.) postanowiono zawiesić postępowanie, gdyż rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.

            Zgodnie z art. 10 § 1 KPA organ zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania.   

 

            (-)  Wójt Gminy Suwałki    

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych