Suwałki, dnia 23 lipca 2020 roku

PP.6733.10.2019.JM


OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

                    

     Na podstawie art. 10 § 1 i art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 t.j.), zawiadamia się, że zostało podjęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-20kV oraz budowie słupa linii napowietrznej SN-20kV na działce nr geod. 620 położonej w miejscowości Sobolewo w gminie Suwałki.

Działając w oparciu o art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 t.j.) postanowiono podjąć zawieszone postępowanie, gdyż Minister Środowiska wydał decyzję zezwalającą na realizację przedmiotowej inwestycji.

              Zgodnie z art. 10 § 1 KPA organ zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział
w każdym stadium postępowania.    

 

 

            (-)  Wójt Gminy Suwałki     

 

 

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych