Suwałki, dnia 23 lipca 2020 roku

PP.6733.6.2020.ID

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 293) zawiadamia się, że na wniosek, który wpłynął do tut. Urzędu dnia 17 lipca 2020 roku, PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin reprezentowana przez pełnomocnika Eltis Paweł Gudajtis, Al. Jana Pawła II 72/36, 15-080 Białystok zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 20kV i nN 0,4kV na działkach nr geod. 756/2, 733, 735, 739, 740/1, 740/2, 728, 734, 443, 59/23, 59/22, 59/21, 59/12, 59/3 w obrębie Płociczno - Tartak w gminie Suwałki.

Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w oparciu o przepisy odrębne.

            Zgodnie z art. 10 § 1 KPA w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

 

            (-)  Wójt Gminy Suwałki

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych