Herb Gmina Suwałki

URZĄD GMINY SUWAŁKI

ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek:  7:15 - 15:15
KASA :
poniedziałek - piątek:  8.00 -10.45; 11.00 - 14.00

Ewidencja ludności, dowody osobiste :
poniedziałek - piątek:  7.15 -14.00

Wójt Gminy przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków: poniedziałek, w godzinach:

14.00 - 16.00

 Zobacz gdzie się znajdujemy

SEKRETARIAT
Tel. 87 565 93 00, Fax 87 565 93 45
sekretariat@gmina.suwalki.pl 

Z-CA WÓJTA GMINY
tel. 87 565 93 00

SKARBNIK GMINY
tel. 87 565 93 33

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO -ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ
tel. 87 565 93 59

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
tel. 87 565 93 48

GMINNY OŚRODEK KULTURY W KRZYWEM

tel. 87 735 33 32, 87 735 33 35

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PŁOCICZNIE-TARTAK

tel. 87 563 90 50

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Cyfrowy Urząd
Portal mapowy
Projekt1

Gmina Suwałki zamieszkiwana jest przez 7 536 osób (stan na 31.12.2017 rok), zajmuje obszar 265 km i składa się z 49 sołectw. Położona jest w północnej części województwa podlaskiego, w południowo-wschodniej części powiatu suwalskiego. Największymi miejscowościami gminy są: Krzywe - leżące nad jeziorem Wigry, położone 5 km na wschód od Suwałk - siedziba Wigierskiego Parku Narodowego oraz Płociczno-Osiedle, Nowa Wieś i Mała Huta.


              Suwałki, dnia 23 stycznia 2019 roku


IG.6220.17.2018.SR


 


OBWIESZCZENIE


WÓJTA GMINY SUWAŁKI         Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Zakładu Produkcyjno – Budowlanego „BETONEX” Sikorski, Sokołowski Spółka Jawna, Bród Mały 1, 16-402 Suwałki została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkującego materiały budowlane o nową halę produkcyjną oraz węzeł betoniarski wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr geod. 195/4 w miejscowości Bród Mały obręb Bród Nowy, gmina Suwałki.


         Zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuję, że z aktami sprawy oraz treścią decyzji można zapoznać się  w Urzędzie Gminy Suwałki, przy ulicy Świerkowej 45, 16-400 Suwałki  w godzinach 715 – 1500.


         Od w/w decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie   14 dni od jej ogłoszenia.                                                                  (-) WÓJT GMINY SUWAŁKI


Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych