Suwałki, dnia 24 listopada 2020 roku

PP.6733.8.2020.ID

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 293 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek, który wpłynął do tut. Urzędu dnia 18 listopada 2020 roku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z doposażeniem, na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Suwałkach w miejscowości Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A na działce nr geod. 189 w miejscowości Zielone Kamedulskie w gminie Suwałki.

Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w oparciu o przepisy odrębne.

            Zgodnie z art. 10 § 1 KPA w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

           

(-) Wójt Gminy Suwałki

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych