Suwałki, dnia 25 kwietnia 2019 roku

PP.6733.2.2019.JM

 

 OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

 

             Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073. ) zawiadamia się,  że na wniosek z dnia 11 lutego 2019 roku Zakładu Produkcjo Kruszyw Rupińscy Spółka Jawna reprezentowanych przez Pana Janusza Topolskiego PPJT TOPOLSKI została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN-20kV oraz nN-0,4kV tj. budowę kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, budowę linii kablowych SN-20kV oraz budowę dwóch słupów elektroenergetycznych ustawionych w istniejącej linii napowietrznej na działce o nr geod. 185  położonej w miejscowości Bród Nowy i działkach nr geod. 48/3, 1/19, 1/49, 1/50, 1/51, 1/54, 1/55, 3/18, 3/19, 3/26, 3/31, 25/3, 27/8, 27/10, 49, 52 położonych w miejscowości Kuków – Folwark gmina Suwałki.

            Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie  14 dni od jej ogłoszenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje zrzeczeniem się wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 

 (-) Wójt Gminy Suwałki

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych