Suwałki, 25 października 2018 roku

PP.6733.8.2018.JM

 
 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

                 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073. ) zawiadamia się,  że na wniosek z dnia 29 sierpnia 2018 roku Zarządu Dróg Powiatowych została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1150B na działkach nr geod. 762/1, 735, 443 położonych w obrębie Płociczno-Tartak w gminie Suwałki.

             Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie  14 dni od jej ogłoszenia.

 

(-) Wójt Gminy Suwałki

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych