Suwałki, dnia 28 stycznia 2020 roku

PP.6733.9.2019.JM


 OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

          Na podstawie art. 10 § 1  Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej SN-15kV i nn-0,4kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn na działkach nr geod. 36/5 i 89/1 położonych w miejscowości Kropiwne Stare i działkach nr geod. 14/3, 14/2, 13, 12, 129/1, 16, 17, 21/1, 22/1, 23/1, 23/3, 138, 25/1, 26/1, 8, 9, 10, 11/4, 11/3, 130 położonych w miejscowości Żyliny w gminie Suwałki.

            Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45 w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

            Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

 (-) Wójt Gminy Suwałki

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych