Suwałki, dnia 29 grudnia 2020 roku

PP.6733.8.2020.ID

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z doposażeniem, na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Suwałkach w miejscowości Zielone Kamedulskie ul. Raczkowska 150A na działce nr geod. 189 w miejscowości Zielone Kamedulskie w gminie Suwałki.

            Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

            Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

           (-) Wójt Gminy Suwałki

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych