Suwałki, dnia 29 lipca 2020 roku

PP.6733.6.2020.JM

 
 OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 

            Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020, poz. 293 t.j) zawiadamia się, że na wniosek, który wpłynął do tut. Urzędu dnia 8 lipca 2020 roku, uzupełnionego dnia 24 lipca 2020 roku Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Ogrodowa 57, 16-400 Suwałki zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu przez rzekę Czarna Hańcza w miejscowości Potasznia w ciągu drogi powiatowej Nr 1143B Potasznia – Osowa w km 0+101 wraz z dojazdami na działce nr geod. 122  położonej w miejscowości Osowa w gminie Suwałki.

Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w oparciu o przepisy odrębne.

            Zgodnie z art. 10 § 1 KPA w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

 

            (-) Wójt Gminy Suwałki     

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych