Suwałki, dnia 30 marca 2021 roku

PP.6733.2.2021.ID

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno – kablowej nN 0,4kV na działce nr geod. 31 położonej w obrębie Bród Nowy w gminie Suwałki.

Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

(-) Wójt Gminy Suwałki

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych